Riksdagens skrivelse Nr 33

Riksdagsskrivelse 1918:33 - urtima

- urtima

6

Riksdagens skrivelse Nr 33.

Nr 33.

Godkftnd av första kammaren den 18 december 1918.
Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918.

Biksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående dispositionen av det å tilläggsstat
för år 1918 under femte huvudtiteln uppförda anslag
för bestridande av kostnader för tryggande av rikets
neutralitet.

(Andra särskilda utskottets utlåtande nr 9.)

Till Konungen.

1 en den 3 december 1918 till riksdagen avlåten proposition (nr
37) har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagt
utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för samma dag,
föreslagit riksdagen medgiva,

att det för bestridande av kostnader för tuggande av rikets neutralitet
under år 1918 å tilläggsstat för samma år under femte huvudtiteln
uppförda förslagsanslag av högst 14,350,000 kronor må, i den mån
anslaget ej blivit avsatt för framtida användning, efter utgången av år
1918 tagas i anspråk icke blott för gäldande av sådana kostnader, som
bero av eller stå i samband med tidigare åtgöranden för neutralitetsskyddets
upprätthållande, utan jämväl för bestridande av sådana utgifter,
som föranledas av det nuvarande neutralitetsskyddets avveckling.

Riksdagens skrivelse Nr 34. 7

Eders Kungl. Maj:ts förevarande proposition har blivit av riksdagen
bifallen, vilket riksdagen härmed får för Eders Kungl. Maj:t tillkännagiva.

Stockholm den 19 december 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Nr 34.

Godkänd av första kammaren den 18 december 1918.
Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående utförsel till Norge av ett parti
socker utan erläggande av sockerskatt m. m.

(Andra särskilda utskottets utlåtande nr 10.)

Till Konungen.

I en den 6 december 1918 till riksdagen avlåten proposition (nr
38) har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagt
utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för samma dag, föreslagit
riksdagen medgiva,

att, under den förutsättning och de villkor, som i berörda protokollsutdrag
angivas, dels Svenska sockerfabriksaktiebolaget må utan erläggande
av sockerskatt till Norge utföra 4,000 ton socker (krossmelis),
dels ock frihet från erläggande av tull och sockerskatt må vid införsel