Riksdagens skrivelse Nr 33

Riksdagsskrivelse 1918:33 - urtima

- urtima

6

Riksdagens skrivelse Nr 33.

Nr 33.

Godkftnd av första kammaren den 18 december 1918.
Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918.

Biksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående dispositionen av det å tilläggsstat
för år 1918 under femte huvudtiteln uppförda anslag
för bestridande av kostnader för tryggande av rikets
neutralitet.

(Andra särskilda utskottets utlåtande nr 9.)

Till Konungen.

1 en den 3 december 1918 till riksdagen avlåten proposition (nr
37) har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagt
utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för samma dag,
föreslagit riksdagen medgiva,

att det för bestridande av kostnader för tuggande av rikets neutralitet
under år 1918 å tilläggsstat för samma år under femte huvudtiteln
uppförda förslagsanslag av högst 14,350,000 kronor må, i den mån’
anslaget ej blivit avsatt för framtida användning, efter utgången av år
1918 tagas i anspråk icke blott för gäldande av sådana kostnader, som
bero av eller stå i samband med tidigare åtgöranden för neutralitetsskyddets
upprätthållande, utan jämväl för bestridande av sådana utgifter,
som föranledas av det nuvarande neutralitetsskyddets avveckling.

Riksdagens skrivelse Nr 34. 7

Eders Kungl. Maj:ts förevarande proposition har blivit av riksdagen
bifallen, vilket riksdagen härmed får för Eders Kungl. Maj:t tillkännagiva.

Stockholm den 19 december 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Nr 34.

Godkänd av första kammaren den 18 december 1918.
Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående utförsel till Norge av ett parti
socker utan erläggande av sockerskatt m. m.

(Andra särskilda utskottets utlåtande nr 10.)

Till Konungen.

I en den 6 december 1918 till riksdagen avlåten proposition (nr
38) har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagt
utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för samma dag, föreslagit
riksdagen medgiva,

att, under den förutsättning och de villkor, som i berörda protokollsutdrag
angivas, dels Svenska sockerfabriksaktiebolaget må utan erläggande
av sockerskatt till Norge utföra 4,000 ton socker (krossmelis),
dels ock frihet från erläggande av tull och sockerskatt må vid införsel

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.