Riksdagens skrivelse Nr 34. 7

Riksdagsskrivelse 1918:34 - urtima

- urtima

Riksdagens skrivelse Nr 34. 7

Eders Kungl. Maj:ts förevarande proposition har blivit av riksdagen
bifallen, vilket riksdagen härmed får för Eders Kungl. Maj:t tillkännagiva.

Stockholm den 19 december 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Nr 34.

Godkänd av första kammaren den 18 december 1918.
Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående utförsel till Norge av ett parti
socker utan erläggande av sockerskatt m. m.

(Andra särskilda utskottets utlåtande nr 10.)

Till Konungen.

I en den 6 december 1918 till riksdagen avlåten proposition (nr
38) har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagt
utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för samma dag, föreslagit
riksdagen medgiva,

att, under den förutsättning och de villkor, som i berörda protokollsutdrag
angivas, dels Svenska sockerfabriksaktiebolaget må utan erläggande
av sockerskatt till Norge utföra 4,000 ton socker (krossmelis),
dels ock frihet från erläggande av tull och sockerskatt må vid införsel

8

Riksdagens skrivelse Nr 34.

senast den 1 mars 1919 från Norge till Göteborg och nämnda bolagåtnjutas
för motsvarande kvantitet socker av enahanda slag.

Eders Kungl. Maj:ts förevarande proposition har blivit av riksdagen
bifallen, vilket riksdagen härmed får för Eders Kungl. Maj:t tillkännagiva.

Stockholm den 19 december 1918.

Med undersåtlig vördnad.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS'' BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.