Riksdagens skrivelse Nr 370

Riksdagsskrivelse 1918:370

Riksdagens skrivelse Nr 370.

1

Nr 370.

Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918
Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående inrättande av en dräneringsfond
m. m.

(Jordbruksutskottets utlåtande nr 111.)

Till Konungen.

I en till riksdagen den 23 april 1918 avlåten proposition, nr 357,
har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagt utdrag
av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för samma dag, med
tillkännagivande att anslag till kapitalökning för år 1919 till täckdikningslånefonden
icke kommer att av Kungl. Maj:t äskas, föreslagit riksdagen
att

dels besluta, att en särskild fond, benämnd dräneringsfonden,
skall inrättas för främjande under nu rådande kristid av täckdikningsföretag,
från vilken fond, som skall förvaltas av statskontoret, statslån
må tilldelas hushållningssällskap, som förklarat sig villigt att utlämna
dräneringslån;

dels godkänna de av chefen för jordbruksdepartementet i statsrådsprotokollet
föreslagna allmänna villkor och bestämmelser för lån ur
denna fond;

dels medgiva, att fondens hela kapitaltillgång må disponeras för
det med fonden avsedda ändamål;

dels medgiva, att, där å dräneringslån, som från ifrågavarande
fond utlämnats av hushållningssällskap, uppkommit förlust, Kungl. Maj:t
må äga att, på framställning av hushållningssällskapet och efter prövBihang
till riksdagens protokoll 1918. 14 saml. 122 höft. (Nr 370.) 1

2

Riksdagens skrivelse Nr 370.

ning av de i varje fall förekommande omständigheter, av fondens medel
anvisa hushållningssällskapet gottgörelse för den lidna förlusten med
skäligt belopp;

dels som kapitalökning för denna fond anvisa, att utgå av tillfälliga
lånemedel, ej mindre å tilläggsstat för år 1918 ett reservationsanslag
av 3,000,000 kronor, än även för år 1919 ett reservationsanslag
av 6,000,000 kronor;

dels för bestridande vid företag, vartill lån ur dräneringsfonden
utgå, av kostnader för dagtraktamenten och resekostnadsersättningar
till vissa förrättningsmän och hos dem anställda tekniska biträden samt
till arvoden åt täckdikningsförmän, allt i huvudsaklig överensstämmelse
med av departementschefen tillstyrkta grunder, anvisa under nionde
huvudtiteln ej mindre å tilläggsstat för år 1918 ett förslagsanslag av

200.000 kronor, än även å extra stat för år 1919 ett förslagsanslag av

260.000 kronor;

dels å tilläggsstat för år 1918 anvisa till utbildningskurser för
täckdikningsförmän ett reservationsanslag av 25,000 kronor;

dels ock å tilläggsstat för år 1918 för anskaffande av mätningsinstrument,
att enligt de närmare föreskrifter Kungl. Maj:t meddelar
utlämnas till begagnande åt tekniska biträden och täckdikningsförmän,
anvisa ett reservationsanslag av 50,000 kronor.

I likhet med produktionskommittén och föredragande departementschefen
anser riksdagen, att rådande kristidsförhållanden göra det synnerligen
önskvärt att till näringsproduktionens höjande kraftiga statsåtgärder
vidtagas för åstadkommande av en stark ökning av täckdikningen
under de närmaste åren. För vinnande av detta syfte anser
riksdagen jämväl nödvändigt, att avsevärt större förmåner erbjudas jordbrukarna
än som kunna erhållas genom den nuvarande täckdikningslanefonden,
och synas dessa åtgärder böra, på sätt produktionskommittén
föreslagit, utsträckas att gälla alla jordbrukare samt såväl större som
mindre gårdar, dock med företrädesrätt för de gårdar, som äro. mest i
behov därav. Riksdagen finner även lämpligt att för ändamålet inrättas
en särskild fond, benämnd dräneringsfonden.

Ehuru riksdagen anser vissa skäl tala för de av produktionskommittén
ifrågasatta grunderna för utgående av understöd från fonden,
finner sig riksdagen likväl böra biträda den av Kungl. Maj:t föreslagna
låneformen.

Beträffande de allmänna villkoren och bestämmelserna i övrigt för
lån ur fonden har riksdagen icke annan erinran att framställa än att
i punkt 11) bör lämnas föreskrift, att icke blott plan och kostnadsförslag

3

Bil: sdag ens skrivelse Nr <>

utan jämväl täckdikningskarta skall av däri angivna förrättningsmän
upprättas. Till frågan om gäldandet av kostnaden för denna karta återkommer
riksdagen här nedan.

Mot förslaget, att fondens hela kapitaltillgång må disponeras lör
det med fonden avsedda ändamål, har riksdagen icke något att erinra.

I fråga om för hushållningssällskap i egenskap av låneförmedlare
uppkommen förlust har föreslagits, att Kung!. Maj it må äga att, på framställning
av hushållningssällskapet och efter prövning av de i varje fall
förekommande omständigheter, av fondens medel anvisa hushållningssällskapet
ersättning härför med skäligt belopp. I anledning härav vill
riksdagen uttala, att hushållningssällskap, som disponerat från ifrågavarande
fond erhållet lånebelopp, på vilket förlust uppkommit, i full
överensstämmelse med föreskrivna bestämmelser, synes böra äga rätt
att erhålla full gottgörelse från fonden för den sålunda utan något dess
förvållande uppkomna förlusten.

Riksdagen biträder, att såsom kapitalökning .för fonden anvisas
de för åren 1918 och 1919 begärda reservationsanslagen å 3,000,000
resp. 6,000,000 kronor.

Vidare skall enligt det föreliggande förslaget vederbörande rekvirent
utan ersättning av statsmedel tillhandahålla förrättningsmännen skjuts från
närmaste järnvägs- eller ångbåtsstation eller gälda kostnaden för dylik skjuts.
Då i Norrland rekvirentens egendom ofta är belägen på avsevärt avstånd
från ångbåts- eller järnvägsstation, kan en sådan skyldighet där tydligen
medföra icke oväsentliga kostnader för rekvirenten samt dessutom
tidsförlust för förrättningsmännen. På grund härav samt då bemälda
förrättningsmän för närvarande allmänt bruka på sina räkningar upptaga
kostnader för ifrågavarande skjutsar, anser riksdagen att jämväl
dessa kostnader skola gäldas av statsmedel.

Till de nya täckdikningsförmän, som beräknas vara erforderliga
för täckdikningsarbetena, har departementschefen föreslagit årsarvoden
av i medeltal 300 kronor, att utgå av statsmedel, varjämte det dagarvode,
som borde tillkomma dem, skulle gäldas av rekvirenten med belopp, som
vederbörande odlingsråd ägde bestämma. Det synes emellertid riksdagen
lämpligare att dessa förmän i enlighet med det förslag, som av lantbruksstyrelsen
framlagts i dess över produktionskommitténs framställning
avgivna betänkande, i stället av statsmedel tillförsäkras ett årsarvode
av i medeltal 150 kronor samt ett dagarvode av dels 3 kronor, dels det
ytterligare belopp, varmed rekvirenten enligt odlingsrådets prövning kan
anses böra bidraga. Dessutom synes de böra tillerkännas reseersättningav
statsmedel efter sjätte klassen i resereglemente!.

4

Riksdagens skrivelse Nr 370.

I det föregående bär riksdagen föreslagit, att täckdikningskarta
alltid skall upprättas. Ersättning för denna karta torde böra beredas av
statsmedel och utgå från ifrågavarande anslag.

Mot de begärda förslagsanslagen för bestridande av ifrågavarande
kostnader för dagtraktamenten och resekostnadsersättningar till vederbörande
förrättningsmän m. in. har riksdagen icke något att erinra.

De begärda anslagen till utbildningskurser för täckdikningsförmän
samt till anskaffande av mätinstrument föranledde icke heller någon invändning
från riksdagens sida.

På grund av vad sålunda anförts får riksdagen anmäla, att riksdagen dels

beslutat, att en särskild fond, benämnd dräneringsfonden, skall
inrättas för främjande under nu rådande kristid av täckdikningsföretag,
från vilken fond, som skall förvaltas av statskontoret, statslån må tilldelas
hushållningssällskap, som förklarat sig villigt att utlämna dräneringslån; dels

godkänt de av chefen för jordbruksdepartementet i statsrådsprotokollet
föreslagna allmänna villkor och bestämmelser för lån ur
denna fond med ovan angivna tillägg;

dels medgivit, att fondens hela kapitaltillgång må disponeras för
det med fonden avsedda ändamål;

dels medgivit, att, där å dräneringslån, som från ifrågavarande
fond utlämnats av hushållningssällskap, uppkommit förlust, Kungl. Maj:t
må äga att, på framställning av hushållningssällskapet och efter prövning
av de i varje fall förekommande omständigheter, av fondens medel
anvisa hushållningssällskapet gottgörelse för den lidna förlusten med
skäligt belopp;

dels som kapitalökning för denna fond anvisat, ej mindre å tillläggsstat
för år 1918 ett reservationsanslag av 3,000,000 kronor, än
även för år 1919 ett reservationsanslag av 6,000,000 kronor.

dels för bestridande vid företag, vartill lån ur dräneringsfonden
utgå, av kostnader för dagtraktamenten och resekostnadsersättningar
till vissa förrättningsmän och hos dem anställda tekniska biträden samt
till arvoden åt täckdikningsförmän, allt i huvudsaklig överensstämmelse
med av departementschefen tillstyrkta grunder, med däri ovan angivna
ändringar, anvisat under nionde huvudtiteln ej mindre å tilläggsstat
för år 1918 ett förslagsanslag av 200,000 kronor, än även å exfaa stat
för år 1919 ett förslagsanslag av 260,000 kronor;

dels å tilläggsstat för år 1918 anvisat till utbildningskurser för
täckdikningsförmän ett reservationsanslag av 25,000 kronor;

Riksdagens skrivelse Nr 370 5

dels ock å tilliiggsstat för år 1918 för anskaffande av mätningsinstrnment,
att enligt de närmare föreskrifter Kungl. Maj:t meddelar
utlämnas till begagnande åt tekniska biträden och täckdikningsförmän,
anvisat ett reservationsanslag av 50,000 kronor.

Beträffande sättet för anskaffande av de för kapitalökning för
ifrågavarande fond begärda medlen anmäler riksdagen i annat sammanhang
sitt beslut härutinnan.

Stockholm den 12 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 14 samt. 122 höft. (Nr 370.)

2