Riksdagens skrivelse Nr 376

Riksdagsskrivelse 1918:376

12

Riksdagens skrivelse Nr 376.

Nr 376.

Godkönd av första kammaren den 12 juni 1918.
Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående försäljning av vissa kronoegendomar
och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar.

(Jordbruksutskottets utlåtande nr 110.)

Till Konungen.

I en till riksdagen den 3 april 1918 avlåten, proposition, nr 376,
har Eders Kungl. Magt, under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet
över jordbruksärenden för samma dag, föreslagit riksdagen
att i de i berörda protokoll närmare angivna, under 9 särskilda punkter
upptagna ärenden, medgiva försäljning av kronoegendomar eller upplåtande
av lägenheter från sådana egendomar.

I fråga om de i förevarande proposition upptagna framställningarna
har riksdagen icke något att erinra. Riksdagen får därför anmäla, att
riksdagen medgivit,

1) att lägenheten Fällan må med i statsrådsprotokollet angivet
område från förra kronofogdebostället 78 mantal Raestorp nr 1 i Gränna
socken av Jönköpings län upplåtas enligt gällande grunder för upplåtande
av egnahemslägenheter från kronoegendomar, med rätt för lägenhetens
innehavare till fri utfartsväg över stamfastigheten;

2) dels att lägenheterna litt. Bb, Bo, Bd, Be, Bf, Bg, Bh, D, E,
F, G, H, I och K må var för sig med i statsrådsprotokollet angivet

13

Riksdagens skrivelse Nr 376.

område från förra militiebostället 33/* mantal Sandby kungsgård nr 14
i Norra Sandby socken av Kristianstads län upplåtas enligt gällande
grunder för upplåtande av egnaliemslägenheter från kronoegendomar;

dels ock att området litt. Ba av samma egendom må å offentlig
auktion försäljas till den högstbjudande under de i brevet den 29 maj
1874 stadgade villkor, under förbindelse för köparen att icke förändra den
å ägolotten befintliga manbyggnadens vare sig yttre eller inre karaktär
eller några av dess fästa inventarier utan tillstånd av riksantikvarien;

3) att det till förra militiebostället 1 mantal Häggenäs nr 12 i
Fulltofta socken av Malmöhus län hörande västra torvmosseskiftet må
med i statsrådsprotokollet angivet område försäljas å offentlig auktion till
den högstbjudande under de i brevet den 29 maj 1874 stadgade villkor;

4) att ett i statsrådsprotokollet omförmält område om 20.23 5 hektar
må från förra militiebostället Vs mantal Labol nr 1 i Spekeröds socken
av Göteborgs och Bohus län försäljas till J. E. Nyström i Labol mot
en köpeskilling av 3,050 kronor, att vid tillträdet kontant inbetalas till
Kungl. _ Maj ris befallningshavande i länet, samt under villkor i övrigt:

att köparen bestrider alla med områdets avskiljande och lagfart
å fånget förenade kostnader;

att områdets innehavare skall vara skyldig uppsätta och för framtiden
underhålla stängsel i gränsen mot kronans mark; samt

att kronan förbehålles rätt till utfartsväg på sätt vid värderingen
av området föreslagits;

5) att den till förra militiebostället 5/s mantal Hjältorp nr 1 Västergården
i Frissla socken av Ålvsborgs län hörande vattenkraften i Hjältorps
ström jämte det å handlingarna bifogad karta utmärkta utmål om
1.161 hektar må till Ignar Andén försäljas mot en köpeskilling, som
skall utgå efter ty i gällande lag om expropriation är föreskrivet och
till beloppet på Andéns bekostnad bestämmas av tre gode män, av vilka
Kungl. Maj ris befallningshavande och Andén vardera utse en och domaren
i orten den tredje, dock att köpeskillingen för vattenkraften, däri icke
inräknat lösen för utmålet, icke må bestämmas till lägre belopp än 31,000
kronor, samt under villkor i övrigt:

att köpeskillingen erlägges kontant vid tillträdet till Kungl. Maj ris
befallningshavande i länet;

att områdets innehavare skall vara skyldig att, där så påfordras,
i gränsen mellan utmålet och kronans mark uppsätta och för framtiden
underhålla lämpligt stängsel;

att köparen eller hans rättsinnehavare skola vara skyldiga att vid
kraftstation i Hjältorps ström kostnadsfritt tillhandahålla innehavaren

14

Riksdagens skrivelse Nr 376.

av förenämnda hemman elektrisk kraft till belopp, motsvarande 20
hästkrafter på turbinaxel, till säkerhet varför inteckning skall lämnas
i den försålda fastigheten; samt

att köparen ensam skall vidkännas de med områdets avskiljande
och lagfart å fånget förenade kostnader;

6) dels att ägolotten litt. c må från kronoegendomen 3A mantal
Regumatorp nr 2 Millomgården i Sjogerstads socken av Skaraborgs
län upplåtas enligt gällande grunder för upplåtande av egnahemslägenheter
från kronoegendomar samt hembjudas ägolottens nuvarande brukare
Karl Fredrik Andersson;

dels ock att egendomens hemskifte samt ägolotterna litt. a, b
och e ävensom ängsskiftet må vart för sig med i statsrådsprotokollet
angivet område försäljas å offentlig auktion till den högstbjudande under
de i brevet den 29 maj 1874 stadgade villkor samt, vad ägolotten litt.
e beträffar, med förbehåll om rätt för änkan Albertina Wennergren att
under sin återstående livstid mot en årlig avgäld av 15 kronor bebo och
bruka den av henne innehavda lägenheten å denna lott;

7) att lägenheterna Stora Klinten, Hermansdal och Falgrenstorp
må var för sig med i statsrådsprotokollet angivet område från kronoegendomen
Va mantal Näs nr 2 Hustru Britasgården och Va mantal Näs
nr 3 Herr Persgården i Eggby socken av Skaraborgs län upplåtas enligt
gällande grunder för upplåtande av egnahemslägenheter från kronoegendomar,
med förbehåll om rätt för innehavare av stamhemmanet till
fri väg över lägenheten Falgrenstorp;

8) dels att det i kronoegendomen 1 mantal Skålltorp nr 1 och 1
mantal Hallabo nr 2 i Skärvs socken av Skaraborgs län ingående hemmanet
Hallabo nr 2 må med i statsrådsprotokollet angivet område å offentlig
auktion försäljas till den högstbjudande under de i brevet den 29
maj 1874 stadgade villkor;

dels att torplägenheterna Kockatorp, Lilla Ekeberg och Storskogen
må var för sig med likaledes i statsrådsprotokollet angivet område från
samma egendom upplåtas enligt gällande grunder för upplåtande av
egnahemslägenheter från kronoegendomar;

dels ock att tre i protokollet omförmälda områden om tillhopa
0.3 4 2 hektar må från samma egendom upplåtas enligt gällande grunder
för upplåtande av egnahemslägenheter från kronoegendomar, med rätt
för Gustaf Nordqvist i Bråneke att erhålla hembud å desamma; samt

9) att, sedan nedannämnda ägolotter blivit avskilda från kronoparken
Garpenberg i Kopparbergs län,

dels ägolotterna nr I och XVII må var för sig med av domän -

15

Riksdagens skrivelse Nr 376.

styrelsen föreslaget område å offentlig auktion försäljas till den högstbjudande
under de i brevet den 29 maj 1874 stadgade villkor;

dels ock ägolotterna nr II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV och XVI må var för sig med av domänstyrelsen föreslaget
område upplåtas enligt gällande grunder för upplåtande av egnahemslägenheter
från kronoegendomar.

Stockholm den 12 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.