Riksdagens skrivelse Nr 377

Riksdagsskrivelse 1917:377

Riksdagens skrivelse Nr 377.

1

Nr 377.

Godkänd av första kammaren den 16 juni 1917.
Godkänd av andra kammaren den 16 juni 1917

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition angående anvisande av medel till vissa
byggnadsföretag vid armén.

(Statsutskottets utlåtande nr 58.)

Till Konungen.

I en den 23 februari 1917 dagtecknad, till riksdagen avlåten proposition
(nr 114) har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av bifogat
utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för samma dag,
föreslagit riksdagen att

dels av det utav 1915 års riksdag till beredande av ökat stallutrymme
vid infanteriet beviljade anslaget, 655,900 kronor, för år 1918
anvisa återstoden, 225,300 kronor;

dels av det utav 1916 års riksdag till nya befälsbyggnader vid Vaxholms
grenadjärregemente beviljade anslaget, 395,000 kronor, för år
1918 anvisa återstoden, 200,000 kronor;

dels av det utav 1916 års riksdag till uppförande av byggnader för
en förplägnadsanstalt i Östersund beviljade anslaget, 640,000 kronor, för
år 1918 anvisa återstoden, 200,000 kronor;

dels av det utav 1915 års riksdag till uppförande av nya byggnader
för Norrlands artilleriregemente i Östersund beviljade anslaget,
1,358,500 kronor, för år 1918 anvisa återstoden, 600,000 kronor;

dels av det utav 1915 års riksdag till uppförande av nytt etablissemang
å Järvafältet för Svea ingenjörkår beviljade anslaget, 1,696,000
kronor, för år 1918 anvisa återstoden, 496,000 kronor;

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 14 sand. 126 käft. (Nr 377378.) 1

2

Riksdagens skrivelse Nr 377.

dels av det utav 1915 års riksdag till uppförande av byggnader för
Norrlands ingenjörkår beviljade anslaget, 1,884,000 kronor, för år 1918
anvisa ett belopp av 4()0,000 kronor;

dels av det utav 1916 års riksdag till uppförande av nytt etablissemang
å Järvafältet för Fälttelegrafkåren beviljade anslaget, 1,998,000
kronor, för år 1918 anvisa ett belopp av 600,000 kronor;

dels av det utav 1915 års riksdag till uppförande av skidförråd beviljade
anslaget, 461,000 kronor, för år 1918 anvisa återstoden, 303,825
kronor, med rätt för Eders Kungl. Maj:t att redan under år 1917 av
tillgängliga medel förskottsvis utanordna detta belopp;

dels ock bemyndiga Eders Kungl. Maj:t att i mån av behov redan
under 1917 av tillgängliga medel förskottsvis utanordna, utöver vad ovan
särskilt angivits, högst eu femtedel av det sammanlagda återstående belopp,
som för år 1918 anvisas;

dels slutligen förklara, att samtliga här omnämnda belopp, som för år
1918 anvisas, skola, efter Eders Kungl. Maj:ts beprövande, av arméförvaltningen
eller statskontoret av tillgängliga medel förskjutas för att sedermera
ersättas av lantförsvarets fond för byggnader och andra försvarsändamål
eller annan fond, dit köpeskillingarna för nu till lantförsvaret anslagna
fastigheter, vilka med riksdagens samtycke försäljas, kunna komma att
inflyta.

Samtliga av Eders Kungl. Maj:t nu äskade belopp, tillhopa 3,025,125
kronor, avse fortsatta anvisningar å av riksdagen redan beviljade anslag.
Dessa medel hade år 1914 beräknats kunna förskottsvis utgå av statsverkets
värnskattefond för att sedermera ersättas av lantförsvarets fond
för byggnader och andra försvarsändamål eller annan fond, dit köpeskillingarna
för nu till lantförsvaret anslagna fastigheter, vilka med
riksdagens samtycke försåldes, kunde komma att inflyta. Emellertid
lämnar numera, eldigt vad av departementschefen framhållits, värnskattefonden
icke tillgång till förskotterande av ifrågavarande byggnadskostnader.

Departementschefen har med anledning härav föreslagit, att de
medel, som äskats för år 1918, skulle efter Eders Kungl. Maj:ts beprövande
av arméförvaltningen eller statskontoret förskjutas av tillgängliga
medel för att sedermera ersättas på ovan angivet sätt.

Den sålunda begärda förskottsanordningen har riksdagen i detta
särskilda fall med hänsyn till rådande förhållanden icke velat motsätta
sig.

Beträffande flertalet av i denna proposition omnämnda byggnadsföretag
har departementschefen, enligt vad som inhämtas av det vid

3

Riksdagens skrivelse Nr 377.

propositionen angående statsverkets tillstånd och behov fogade statsrådsprotokollet
över lantförsvarsärenden, anmält, att de icke kunde fullbordas
inom ramen för de av riksdagen beviljade anslagen. Riksdagen
som på grund härav under punkt 46:o) av sin skrivelse nr 4 angående
regleringen av utgifterna under riksstatens fjärde huvudtitel upptagit
frågan om dessa byggnadsföretag, har därvid uttalat bland annat, att
ifråga om de byggnadsföretag, vilka ännu icke påbörjats och vilka
ej vore av brådskande natur, borde i varje fall tagas under övervägande,
huruvida icke uppskov med hänsyn till för närvarande rådande höga
byggnadskostnader kunde äga rum.

Om detta uttalande har riksdagen velat här erinra.

Med anledning av det av Eders Kungl. Maj:t begärda bemyndigandet
att redan under innevarande år få förskottsvis disponera en
del av ifrågavarande medel, har riksdagen velat framhålla, att dylika
förskott med hänsyn till det läge, vari byggnadsarbetena befinna sig,
icke torde i någon nämnvärd utsträckning komma att erfordras.

Riksdagen får sålunda anmäla, att riksdagen

l:o) av det utav 1915 års riksdag till beredande av ökat stall utrymme

vid infanteriet beviljade anslaget, 655,900 kronor, för år 1918
anvisat återstoden, 225,300 kronor;

2;o) av det utav 1916 års riksdag till nya befälsbyggnader vid

Vaxholms grenadjärregemente beviljade anslaget, 395,000 kronor, för
år 1918 anvisat återstoden, 200,000 kronor;

3:o) av det utav 1916 års riksdag till uppförande av byggnader för
en förplägnadsanstalt i Östersund beviljade anslaget, 640,000 kronor,
för år 1918 anvisat återstoden, 200,000 kronor;

4:o) av det utav 1915 års riksdag till uppförande av nya bygg nader

för Norrlands artilleriregemente i Östersund beviljade anslaget,
1,358,500 kronor, för år 1918 anvisat återstoden, 600,000 kronor;

5:o) av det utav 1915 års riksdag till uppförande av nytt etablissemang
å Järvafåltet för Svea ingenjörkår beviljade anslaget, 1,696,000
kronor, för år 1918 anvisat återstoden, 496,000 kronor;

6:o) av det utav 1915 års riksdag till uppförande av byggnader

för Norrlands ingenjörkår beviljade anslaget, 1,884,000 kronor, för år
1918 anvisat ett belopp av 400,000 kronor;

7:o) av det utav 1916 års riksdag till uppförande av nytt etablissemang
å Järvafältet för Fälttelegraf kår en beviljade anslaget, 1,998,000
kronor, för år 1918 anvisat ett belopp av 600,000 kronor;

8:o) av det utav 1915 års riksdag till uppförande av skidförråd
beviljade anslaget, 461,000 kronor, för år 1918 anvisat återstoden,

4

Riksdagens skrivelse Nr 377.

303,825 kronor, med rätt för Eders Kungl. Maj:t att redan under år

1917 av tillgängliga medel förskottsvis utanordna detta belopp;

9:o) bemyndigat Eders Kungl. Maj:t att i mån av behov redan under
år 1917 av tillgängliga medel förskottsvis utanordna, utöver vad ovan
särskilt angivits, högst en femtedel av det sammanlagda återstående
belopp, som för år 1918 anvisas;

10:o) förklarat, att samtliga här omnämnda belopp, som för år

1918 anvisats, skola, efter Eders Kungl. Majrts beprövande, av arméförvaltningen
eller statskontoret av tillgängliga medel förskjutas för att
sedermera ersättas av lantförsvarets fond för byggnader och andra försvarsändamål
eller annan fond, dit köpeskillingarna för nu till lantförsvaret
anslagna fastigheter, vilka med riksdagens samtycke försäljas,
kunna komma att inflyta.

Stockholm den 16 juni 1917.

Med undersåtlig vördnad.