Riksdagens skrivelse Nr 379

Riksdagsskrivelse 1917:379

Riksdagens skrivelse Nr 379.

1

Nr 379.

Godkänd av första kammaren den 16 juni 1917.

Godkänd av andra kammaren den 16 juni 1917.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Iiungl. Maj-.ts
i statsverkspropositionen gjorda framställning angående
anvisande av anslag till riksdags- och revisionskostnader
in. in.

(Statsutskottets utlåtande nr 209.)

Till Konungen.

I den till innevarande års riksdag avlåtna statsverkspropositionen kar
Eders Ivungl. Maj:t föreslagit riksdagen att för bestridande av riksdags- och
revisionskostnader in. in. för år 1918 anvisa ett belopp av 1,719,000 kronor.

På grund av riksdagens efter hemställan av vederbörande utskott
fattade beslut rörande omorganisation av riksgäldskontorets räkenskapsoch
kassakontor jämte lönereglering för befattningshavare i riksgäldskontoret
samt med stöd av från riksgäld skon tor et inhämtade upplysningar angående
beräkningen av ifrågavarande utgifter, har riksdagen beslutat att
för riksdags- och revisionskostnader in. in. i riksstaten för år 1918 uppföra
de anslag, tillsammans uppgående till 1,743,000 kronor, vilka framgå av
omstående tabell (bilaga 1).

Stockholm den IG juni 1917.

Med undersåtlig vördnad.

O

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 14 samt. 127 höft. {Nr 379381.) 1

2

Riksdagens skrivelse Nr 379.

inlaga 1.

Tabell över anslagen till riksdags- och revisionskostnader m. m.

Kronor.

1. Riksdags- och revisionskostnader samt kostnader för riksdagens hus, förslagsanslag

1,373,000

2. Avlöningar och pensioner m. m. vid riksgälds- och riksdagsförvaltningen, för-

slagsanslag................................

196,000

3. Kostnader för riksdagens bibliotek, reservationsanslag.............

7,000

4. Kontorsexpenser, inlösningsprovisioner och andra omkostnader för statsskulden, för-

slagsanslag................................

90,000

5. Avlöningar, resekostnader och expenser för justitieombudsmannen och hans expedi-

tion, förslagsanslag............................

34,000

6. Avlöningar, resekostnader och expenser för militieombudsmannen och hans expedi-

tion, f örslagsanslag............................

43,000 |

Summa

1,743,000 |