Riksdagens skrivelse Nr 386

Riksdagsskrivelse 1918:386

8

Riksdagens skrivelse Nr 386.

Nr 386.

Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918.
Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918.

Biksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående driftkostnader under år 1919 för
egnahemslånefonden.

(Jordbruksutskottets utlåtande nr 92.)

Till Konungen.

I en till riksdagen den 23 april 1918 avlåten proposition, nr 328,
liar Eders Kungl. Maj:t under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet
över jordbruksärenden för samma dag föreslagit riksdagen
att för beredande under år 1919 av bidrag till egnabemslåneförmedlare
för täckande av för dem genom lånerörelsen uppkommande kostnader
och möjliga förluster med belopp, motsvarande för varje låneförmedlare
en halv procent av den ej till betalning förfallna kapitalskuld, vari låneförmedlaren
på grund av från egnabemslånefonden utbekomna statslån
vid samma års början häftat till staten, såsom driftkostnader under
nämnda år för egnahemslånefonden förslagsvis uppföra ett belopp av
280,000 kronor att utgå direkt av fondens avkastning.

Då riksdagen icke- haft något att erinra mot ifrågavarande framställning,
får riksdagen anmäla, att riksdagen för beredande under år
1919 av bidrag till egnabemslåneförmedlare för täckande av för dem
genom lånerörelsen uppkommande kostnader och möjliga förluster med
belopp, motsvarande för varje låneförmedlare en halv procent av den
ej till betalning förfallna kapitalskuld, vari låneförmedlaren på grund
av från egnahemslånefonden utbekomna statslån vid samma års början
häftat till staten, såsom driftkostnader under nämnda år för egnahemslånefonden
förslagsvis uppfört ett belopp av 280,000 kronor att utgå
direkt av fondens avkastning.

Stockholm den 13 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.