Riksdagens skrivelse Nr 38!)

Riksdagsskrivelse 1917:389

Riksdagens skrivelse Nr 38!).

3

Nr 389.

Godkänd av första kammaren den 18 juni 1917.
Godkänd av andra kammaren den 18 juni 1917-

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl.
May.ts proposition angående vissa åtgärder för sjöförsvarets
stärkande.

(Jordbruksutskottets utlåtande nr 87 och memorial nr 118.)

Till Konungen.

*

I en till riksdagen den 23 februari 1917 avlåten proposition nr 73
bar Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet
över sjöförsvarsärenden för samma dag, föreslagit riksdagen

l:o) att bevilja följande belopp, att utgå av medel, som särskilt
beredas, nämligen

a) till anskaffning av 4 jagare och av undervattensbåtmateriel ett
anslag av 15,200,000 kronor och därav för år 1918 anvisa ett belopp
av 9,930,000 kronor, med rätt för Kungl. Maj:t att redan under
år 1917 av tillgängliga medel förskottsvis utanordna 3,850,000 kronor;

b) till anskaffning av materiel m. m. för marinens flygväsende ett
anslag av 2,418,000 kronor och därav för år 1918 anvisa 1,543,000
kronor, med rätt för Kungl. Maj:t att redan under år 1917 av tillgängliga
medel förskottsvis utanordna 803,000 kronor;

c) till förstärkning av det fasta kustförsvaret ett anslag av 3,575,000
kronor samt därav för år 1918 anvisa ett belopp av 2,325,000 kronor,
med rätt för Kungl. Maj:t att redan under år 1917 av tillgängliga medel
förskottsvis utanordna 1,050,000 kronor;

4

Riksdagens skrivelse Nr 389.

d) till anskaffning av artilleriamrnunition för stridsfartygen ett anslag
för år 1918 av 945,000 kronor, med rätt för Kungl. Maj:t att redan
under år 1917 av tillgängliga medel förskottsvis utanordna 315,000
kronor;

e) till anskaffning av minor för flottan ett anslag för år 1918 av

1.470.000 kronor, med rätt för Kungl. Maj:t att redan under år 1917 av
tillgängliga medel förskottsvis utanordna 600,000 kronor;

f) till anskaffning av minor för kustfästningarna ett anslag för år
1918 av 190,000 kronor, med rätt för Kungl. Maj:t att redan under år
1917 av tillgängliga medel förskottsvis utanordna 90,000 kronor;

g) till anskaffning av torpeder ett anslag av 1,050,000 kronor samt
därav för år 1918 anvisa ett belopp av 150,000 kronor;

h) till anläggning invid Jönköping av en torpedverkstad jämte avdelning
för tillverkning av flygmotorer och flygplan m. m. ett anslag
för år 1918 av 1,732,152 kronor, med rätt för Kungl. Maj:t att redan
under år 1917 av tillgängliga medel förskottsvis utanordna 732,152 kronor;

i) till anskaffning av materiel till handelsfartygs utrustning för
krigsbruk ett anslag för år 1918 av 1,000,000 kronor, med rätt för
Kungl. Maj:t att redan under år 1917 av tillgängliga medel förskottsvis
utanordna 500,000 kronor;

j) till anläggning av brännoljecisterner i Karlskrona ett anslag av

600.000 kronor samt därav för år 1918 anvisa ett belopp av 400,000
kronor, med rätt för Kungl. Maj:t att redan under år 1917 av tillgängliga
medel förskottsvis utanordna 100,000 kronor;

k) till ändring av kanonbåtarna Rota och Disa till mindepåfartvg
ett anslag för år 1918 av 170,200 kronor, med rätt för Kungl. Maj:t
att redan under år 1917 av tillgängliga medel förskottsvis utanordna

57.000 kronor; och

l) till upprensning av viss farled ett anslag för år 1918 av 165,000
kronor, med rätt för Kungl. Maj:t att redan under år 1917 förskottsvis
utanordna beloppet; samt

2:o) att, under förutsättning av bifall till vad ovan under punkten
l:o) h) föreslagits, medgiva, att för beredande av erforderligt tomtområde
för den nya torpedverkstaden genom markutbyte mellan Kungl. Maj:t
och kronan, å ena, samt Jönköpings stad, å andra sidan till sjöförsvaret
må, mot den ersättning, som Kungl. Maj:t kan bestämma, eller efter
motsvarande nedskrivning av statens domäners fond, den 14 mars 1918
överlämnas den del av de under domänstyrelsens förvaltning stående
kronolägenheterna Osterängen nr 2 och Mellanängen nr 1 i Ljunga -

Riksdagens skrivelse Nr 389.

5

rums socken av Jönköpings län, som för bytets verkställande kan bliva erforderlig
och befinnas stå till förfogande.

Beträffande punkt 2 får riksdagen anmäla, att frågan om överlämnande
till sjöförsvaret av däri omförmälda markområden för innevarande
års riksdag förfallit.

I avseende å återstående delar av propositionen anmäler riksdagen
i särskild skrivelse sitt beslut.

Stockholm den 18 juni 1917.

Med undersåtlig vördnad.