Riksdagens skrivelse Nr 38

Riksdagsskrivelse 1918:38 - urtima

- urtima

Riksdagens skrivelse Nr 38.

ä

Nr 38.

Godkänd av forsta kammaren flen 18 december 1918.
Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds
proposition om anvisande av medel för bestridande av
kostnader för särskilda anordningar för rinnande av
mera effektiv tillämpning av prisockerlagen in. fl. kristidsför
fa ttningar.

(Andra särskilda utskotlets- utlåtande nr 1 och memorial nr 5.)

Till Konungen.

I eu den 25 oktober 1918 till riksdagen avlåten proposition, (nr
17) har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagt
utdrag av statsrådsprotokollet över''civilärenden för samma dag, föreslagit
riksdagen att för bestridande av kostnader för särskilda anordningar
för vinnande av mera effektiv tillämpning av prisockerlagen m. fl.
kristidsförfattningar å extra tilläggsstat för år 1918 under sjätte huvudtiteln
anvisa ett reservationsanslag å 150,000 kronor.

Riksdagen, som icke kunnat i oförändrat skick bifalla Eders Kungl.
Maj:ts förslag i förevarande proposition, får härmed för Eders Kungl.

Riksdagens skrivelse Nr H8. 3

Maj:t tillkännagiva, att riksdagen beslutat att tor bestridande av kostnader
för särskilda anordningar för vinnande av mera effektiv tillämpning
av prisockerlagen å extra tilläggsstat för år 1918 under sjätte huvudtiteln
anvisa ett reservationsanslag av 100,000 kronor.

Stockholm den 19 december 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.