Riksdagens skrivelse nr 394—595 år 1964

Riksdagsskrivelse 1964:394 - höst

- höst

8

Riksdagens skrivelse nr 394595 år 1964

Nr 394

Riksdagen skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående lån till Upplands Bro kommun.

(Statsutskottets utlåtande nr 209)

Till Konungen

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande
nr 209 i anledning av Kungl. Maj :ts proposition (nr 204) angående lån till
Upplands Bro kommun får riksdagen anmäla, att riksdagen fattat beslut i
överensstämmelse med vad utskottet i utlåtandet föreslagit.

Stockholm den 15 december 1964

Med undersåtlig vördnad

Nr 395

Rilcsdagens skrivelse till Konungen angående tilläggsstat I till
riksstaten för budgetåret 1964/65.

(Statsutskottets memorial nr 210)

Till Konungen

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets memorial
nr 210 angående tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1964/65 får
riksdagen anmäla, att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse med vad
utskottet i memorialet föreslagit.

Stockholm den 17 december 1964

Med undersåtlig vördnad

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.