Riksdagens skrivelse nr 396—397 år 196tf

Riksdagsskrivelse 1964:397 - höst

- höst

Riksdagens skrivelse nr 396397 år 196tf

9

Nr 396

Rilcsdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret angående
ordinariesättning (tv vissa tjänster i riksgäldskontoret
och vid riksdagens ekonomibyrå.

(Bankoutskottets utlåtande nr 45)

Till Fullmäktige i riksgäldskontoret

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande
nr 45 i anledning av framställning från fullmäktige angående ordinariesättning
av vissa tjänster i riksgäldskontoret och vid riksdagens ekonomibyrå
får riksdagen tillkännagiva, att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse
med vad utskottet i utlåtandet hemställt.

Stockholm den 15 december 1964

På riksdagens vägnar:

Nr 397

Riksdagens skrivelse till delegerade för riksdagens verk angående
bestämmelser om tjänstgöring straktamente till JO :s och
MO :s ställföreträdare.

(Bankoutskottets utlåtande nr 46)

Till Delegerade för riksdagens verk

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande
nr 46 i anledning av framställning från delegerade för riksdagens verk angående
bestämmelser om tjänstgöringstraktamente till JO :s och MO :s ställföreträdare
bemyndigar riksdagen delegerade att i enlighet med vad utskottet
i utlåtandet angivit utfärda ändrade bestämmelser om tjänstgöringstraktamente
till JO:s och MO:s ställföreträdare.

Stockholm den 15 december 1964

På riksdagens vägnar: