Riksdagens skrivelse nr 398—399 år 1964

Riksdagsskrivelse 1964:398 - höst

- höst

10

Riksdagens skrivelse nr 398399 år 1964

Nr 398

Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken i anledning av
dels framställning angående Tumba pappersbruk, m. m.,
dels i ämnet väckt motion.

(Bankoutskottets utlåtande nr 47)

Till Fullmäktige i riksbanken

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande
nr 47 i anledning av dels framställning från fullmäktige i riksbanken angående
Tumba pappersbruk, m. m., dels i ämnet väckt motion får riksdagen
tillkännagiva att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse med vad utskottet
i utlåtandet hemställt.

Stockholm den 15 december 1964

På riksdagens vägnar:

Nr 399

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående utgifter å tilläggsstat 1 till riksstaten
för budgetåret 1964/65, såvitt propositionen avser
jordbruksärenden, jämts i ämnet väckta motioner.

(Jordbruksutskottets utlåtande nr 30)

Till Konungen

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av jordbruksutskottets utlåtande
nr 30 i anledning av Eders Kungl. Maj :ts proposition nr 190 angående
utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1964/65, såvitt propositionen
avser jordbruksärenden, jämte i ämnet väckta motioner får riksdagen
anmäla, att riksdagen beslutat i överensstämmelse med vad utskottet
hemställt i utlåtandet.

Stockholm den 16 december 1964

Med undersåtlig vördnad