Riksdagens skrivelse Nr 401

Riksdagsskrivelse 1918:401

8

Riksdagens skrivelse Nr 401.

Nr 401.

Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918.
Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till lag om förbud i vissa
fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg'' mellan
svensk och utrikes ort.

(Lagutskottets utlåtande nr 76.)

Till Konungen.

Genom en den 28 maj 1918 dagtecknad proposition, nr 453, har
Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagda, i statsrådet
och lagrådet förda protokoll, föreslagit riksdagen att antaga vid
propositionen fogat förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande
av gods med svenskt fartyg mellan svensk och utrikes ort.

Under åberopande av vad som anförts i lagutskottets av riksdagen
godkända utlåtande, nr 76, varav tryckt exemplar härvid fogas, får riksdagen
anmäla, att riksdagen bifallit Eders Kungl. Majrts förevarande proposition.

Stockholm den 15 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Stockholm, 0. L. Svanbäcks boktryckeri, 1918.