Riksdagens skrivelse Nr 40

Riksdagsskrivelse 1918:40 - urtima

- urtima
Riksdagens skrivelse Nr 40.

1

Nr 40.

Godkänd av första kammaren den 19 december 1918.

Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts

proposition med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa

delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den

21 mars 1862 m. m. jämte inom riksdagen i ämnet väckta

motioner.

(Tredje särskilda utskottets utlåtande nr 1.)

Till KONUNGEN.

Genom en den 22 november 1918 dagteeknad proposition, nr 34, har

Eders Kungl. Maj:t under åberopande av propositionen bifogat utdrag

av statsrådsprotokollet över civilärenden för nämnda dag föreslagit riksdagen

att antaga vid propositionen fogade förslag till

l:o) lag om ändrad lydelse i vissa delar av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.