Riksdagens skrivelse Nr 463

Riksdagsskrivelse 1918:463

Riksdagens skrivelse Nr 463.

7

Nr 463.

Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918.

Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
i propositionen med förslag till tilläggsstat till riksstaten
för år 1918 gjorda framställning om återbetalning av
tillfälliga lånemedel.

(Statsutskottets utlåtande nr 253.)

Till Konungen.

I den till riksdagen den 14 januari 1918 avlåtna propositionen, nr 2,
med förslag till tilläggsstat till riksstaten för år 1918 har Eders Kungl.
Maj:t under titel utgifter för kapitalökning föreslagit riksdagen att på
tilläggsstat för år 1918 till återbetalning av tillfälliga lånemedel anvisa
ett belopp av 162,648,300 kronor.

Såsom framgår av det i ärendet förda statsrådsprotokollet hava å
riksstaterna för åren 1917 och 1918 såsom inkomstposter upptagits, å
den förra riksstaten under titeln tillfälliga lånemedel för täckande av
kostnader för tryggande av rikets neutralitet ett belopp av 27,000,000
kronor och å 1918 års riksstat under titeln tillfällig upplåning ett belopp
av 135,648,300 kronor eller tillhopa såsom tillfälliga lånemedel
162,648,300 kronor.

Då riksdagen funnit det ur vissa synpunkter vara fördelaktigt, att

8

Riksdagens skrivelse Nr 463.

ifrågavarande tillfälliga lånemedel varda å tilläggsstaten ersatta och då
ställningen å statsverkets kassafond medger en avveckling av berörda
lån, har riksdagen för återbetalning av i riksstatema för åren 1917 och
1918 uppförda tillfälliga lånemedel anvisat ett förslagsanslag, högst,
162,648,300 kronor.

Stockholm den 21 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Stockholm 1918. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner.

F1S3207