Riksdagens skrivelse Nr 465

Riksdagsskrivelse 1918:465

2

Riksdagens skrivelse Nr 465.

Nr 465.

Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918.
Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ls
proposition med förslag till lag om ändrad Igdelse av 2,
4, 5 och 6 §§ i lagen den 11 oktober 1907 angående civila
tjänstinnehavares rätt till pension.

(Bankoutskottets utlåtande nr 84.)

Till Konungen.

I en till riksdagen avlåten, den 16 maj 1918 dagtecknad proposition
nr 451 har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagt
utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för samma dag, föreslagit
riksdagen att antaga ett vid propositionen fogat förslag till lag om ändrad
lydelse av 2, 4, 5 och 6 §§ i lagen den 11 oktober 1907 angående civila
tjänstinnehavares rätt till pension.

Såsom av statsrådsprotokollet framgår, avser det framlagda förslaget
till en början fastställande av för rätt till pension erforderligt antal levnadsocb
tjänstår beträffande personalen vid statens uppfostringsanstalt å Bona.
Departementschefen har därvid ansett att, på grund av arten utav anstaltens
verksamhet, de för fångvårdsstaten gällande bestämmelserna, såvitt möjligt
borde vinna tillämpning.

Vid granskning av förevarande förslag bar riksdagen för sin del icke
funnit något att däremot erinra.

Vidkommande härefter frågan om ändring av 5 § mom. i) uti 1907
års pensionslag, sammanhänger denna huvudsakligen med jämväl framlagt
förslag att skilja tvångsarbetsanstalterna å Svartsjö och i Landskrona från
fångvårdsförvaltningen samt under namn av »statens arbetsanstalt å Svartsjös1
och »statens arbetsanstalt i Landskrona» lägga dem under särskilda styrelser.

Då frågan om nämnda anstalters omorganisation för denna riksdag

Riksdagens skrivelse Nr 465.

förfallit, liar även den här ifrågasatta förändringen förfallit. Mot den i
övrigt föreslagna förändringen eller inskjutandet av ordet »manliga» framför
ordet »bevakningspersonalen» synes däremot intet vara att erinra.

Framställningen avser vidare fastställande av tjänståldern för erhållande
av full pension för ledamöterna i skolöverstyrelsens yrkesskolavdelning.

I enlighet med vad uti en av riksdagen bifallen proposition nr 96
föreslagits har denna ålder ansetts böra bestämmas till 25 tjänstår, såsom
redan är föreskrivet i fråga om bland annat statens folkskolinspektörer, vissa
av tjänstemännen vid centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet
samt byråchefen för lantbruksiirenden i lantbruksstyrelsen.

På de i statsrådsprotokollet åberopade skäl har riksdagen funnit sig
böra biträda framställningen även i denna del.

Beträffande framlagt förslag om vissa ändringar i bestämmelserna
angående pensionsåldern för lärarna vid allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet
och folkskoleseminarierna har chefen för ecklesiastikdepartementet
ansett desamma böra ändras på sådant sätt, att rätten att komma i åtnjutande
av hel pension inträdde, för manlig gymnastiklärare och manlig musiklärare
vid uppnådda 62 ''levnads- och 30 tjänstår, för annan manlig övningslärare
och för manlig ämneslärare vid uppnådda 65 levnads- och 33 tjänstår
samt för kvinnlig ämnes- och övningslärare vid uppnådda 60 levnads- och
30 tjänstår.

Chefen för finansdepartementet har anslutit sig till omförmälda uppfattning
och finner sig även riksdagen böra biträda förslaget.

Beträffande härefter framlagt förslag att i 2 § av pensionslagen, däri
angivas de civila befattningshavare, å vilka lagen icke är tillämplig, måtte
införas orden »lärarbe fattning vid folkskoleseminariernas övningsskolor», har
riksdagen i likhet med såväl chefen för ecklesiastikdepartementet som löneregleringskommittén
ansett, att pensionslagen icke bör äga tillämpning å
övningsskollärarna, utan att dessa fortfarande böra få kvarstå såsom delägare
i folkskollärarnas pensionsinrättning.

Propositionen avser vidare förslag om rätt till pension för lärare vid
tekniska elementarskolor, tekniska fackskolor och tekniska gymnasier.

Emot förevarande förslag har riksdagen icke funnit något att erinra.
Såsom departementschefen framhåller, synes det lämpligast att inskränka
bestämmelsen om full pension redan vid 30 tjänstår till att avse rektorer
och lektorer vid ifrågavarande undervisningsanstalter.

Propositionen avser slutligen stadgande av pensionsålder för dels
lärarna vid skeppsgosseskolorna, dels förste aktuarien och kartografen vid
sj ökarte verket, dels ock befälhavarna å bogserbåt vid statens vattenfallsverk;

4

Riksdagens skrivelse nr 465.

och har riksdagen funnit de härutinnan föreslagna bestämmelserna väl motiverade.

Då riksdagen för övrigt icke haft något att erinra mot Eders Kung!
Maj:ts proposition, har riksdagen bifallit Eders Kungl. Maj:ts förevarande
proposition nr 451, dock att § 5 mom. k) skall hava följande lydelse:

k) för den manliga bevakningspersonalen vid fångvårdsanstalterna,
maskinist och förman vid statens uppfostringsanstalt å Bona, lotskapten,
lotslöjtnant, överlots, å fast fyr anställd fyrmästare, uppbördsfyrvaktare,
fyrvaktare och fyrbiträde, postvaktbetjänte, följande till statens vattenfallsverk
hörande tjänstemän, nämligen överingenjörsassistent, distriktsingenjör,
kanalingenjör, kanalinspektor, driftverkmästare, instrumentmakare, reparationsmästare,
befälhavare å bogserbåt, förman och maskinskötare, landsfogde och
landsfiskal, betjänte vid tullverkets lokalförvaltning, skogsförvaltare och skogvaktare
vid universitetet i Uppsala, andra ämnes- och övningslärare vid
statens läroverk än de under e), g), h) och i) särskilt angivna ävensom statsgeologer,
lantbruksingenjörer och distriktslantmätare, förvaltande och bevakande
personal vid skogsstaten samt föreståndare och skogsråtta^ vid statens
skogsskolor, distriktschefer och distriktsingenjörer i väg- och vatten!) yggnadsdistrikten
ävensom observatörer, geodeter, kartografer, manliga ritare och
gravörer vid rikets allmänna kartverk samt förste aktuarie, aktuarie, kartograf,
manliga ritare och gravörer vid sj ökarte verket: vid sextiofem levnadsoch
trettiofem tjänstår.

Stockholm den 21 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.