Riksdagens skrivelse Nr 470

Riksdagsskrivelse 1918:470

Riksdagens skrivelse Nr 470.

1

Nr 470.

Godkänd av första kammaren den 19 juni 1918.
Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående ändringar i villkoren för lån från
fonden för tor vindustriens befrämjande samt anslag till
kapitalökning för samma fond.

(Jordbruksutskottets utlåtande nr 113.)

Till Konungen.

I en till riksdagen den 30 april 1918 avlåten proposition, nr 404,
har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet
över jordbruksärenden för samma dag, föreslagit riksdagen att
dels godkänna följande ändringar i villkoren för lån från fonden
för torvindustriens befrämjande, att från och med den dag, Kungl. Maj:t
finner gott bestämma, tillämpas å lån, som därefter beviljas, nämligen:

att lån må av Kungl. Maj:t beviljas till belopp, motsvarande
hälften av den å fullbordad anläggning nedlagda kostnaden eller av
beräknad anläggningskostnad för nytt företag, jämte kostnad för mossbottnens
iordningställande för kulturändamål, dock att undantagsvis beträffande
nytt företag lån må, när särskilda omständigheter prövas böra
därtill föranleda, beviljas intill två tredjedelar av samma kostnader; samt
att lån icke må för samma företag beviljas till större belopp än
300,000 kronor för bränntorvfabrik och 100,000 kronor för torvströ fabrik;
dels ock till kapitalökning för ifrågavarande fond anvisa såsom reBihang
till riksdagens protokoll 1918. 14 saml. 172 höft. (Nr 470.) 1

2

Riksdagens skrivelse Nr 470.

servationsanslag ej mindre å tilläggsstat för år 1918 2,000,000 kronor,
än även för år 1919 1,000,000 kronor.

Fonden för torvindustriens befrämjande inrättades enligt beslut av
1902 års riksdag, som bemjmdigade riksgäldskontoret att för ändamålet
tillhandahålla ett belopp av högst 1,500,000 kronor. Sedermera
har fonden småningom ökats, så att dess kapital vid 1917 års utgång
uppgick till 3,584,682 kronor 5 öre. För år 1918 har till fonden beviljats
en kapitalökning av 650,000 kronor, så att fonden numera uppgår
till 4,234,682 kronor 5 öre.

Nu gällande villkor för lån från fonden antogos av riksdagen år
1902 med ändringar åren 1915 och 1917 samt innefattas i kungörelsen
den 19 juni 1917. Lån beviljas till högst två tredjedelar av å fullbordad
anläggning nedlagd kostnad eller av beräknad anläggningskostnad
för icke fullbordad anläggning jämte kostnad för mossbottnens iordningställande
för kulturändamål, därest skyldighet därtill ålägges låntagaren.
Utlämnat lån förräntas efter 4 procent och återbetalas, sedan 4 år
varit amorteringsfria, under därpå följande tolv år med en tolftedel om
året, så att det är slutbetalt senast vid utgången av det sextonde året.
Något maximum för lånesumman till den enskilde låntagaren är icke stadgat.

Efter att först hava redogjort för en av 1916 års torvkommitté
den 18 februari 1918 gjord framställning rörande fonden för torvindustriens
befrämjande och däröver av vederbörande myndighet avgivna
utlåtanden har departementschefen för egen del anfört följande:

»De av torvkommittén föreslagna begränsningarna av lånen ur
ifrågavarande fond synas mig påkallade med hänsyn till önskvärdheten
av att förmånen av dylika lån må komma ett större antal företag till
godo. Dessa begränsningar avse dels lånens relativa storlek, som föreslås
inskränkt från nuvarande högst två tredjedelar till högst hälften av
anläggningskostnaden, där ej undantagsvis särskilda omständigheter
prövas böra föranleda större lån, intill två tredjedelar av sagda kostnad,
dels ock lånens absoluta maximum, som föreslås bestämt till 300,000
kronor för bränntorvfabrik och 100,000 kronor för torvströfabrik. Jag tillstyrker
alltså, att ändringar i denna riktning vidtagas i villkoren för
lån från fonden. Jag vill för övrigt erinra, att villkoren icke blivit i
detalj fastställda av riksdagen, utan riksdagen har endast uttalat sin
mening i avseende å vissa huvudpunkter.

Vad beträffar de nu behövliga anslagsbeloppen finner jag väl utredningen
giva stöd för det av ämbetsverken föreslagna beloppet av
sammanlagt 27s miljoner kronor för lån till bränntorv- samt torvströanläggningar.
Med hänsyn emellertid till de oerhört stora krav, som för

3

Riksdagens skrivelse Nr 470.

närvarande ställas på statskassan, anser jag kapitalökningen för innevarande
år böra begränsas till det tidigare beräknade beloppet av 2 miljoner
kronor. För år 1919 torde 1 miljon kronor böra anvisas, såsom
också beräknats i statsverkspropositionen. Beloppen böra utgå av lånemedel,
vilket även förutsattes i budgetförslaget.»

Med instämmande i vad departementschefen i sitt j^ttrande till
statsrådsprotokollet sålunda anfört får riksdagen anmäla, att riksdagen
dels godkänt följande ändringar i villkoren för lån från fonden för torvindustriens
befrämjande, att från och med den dag, Kungl. Maj:t finner
gott bestämma, tillämpas å lån, som därefter beviljas, nämligen:

att lån må av Kungl. Maj:t beviljas till belopp, motsvarande hälften
av den å fullbordad anläggning nedlagda kostnaden eller av beräknad
anläggningskostnad för nytt företag, jämte kostnad för mossbottnens
iordningsställande för kulturändamål, dock att undantagsvis beträffande
nytt företag lån må, när särskilda omständigheter prövas böra därtill
föranleda, beviljas intill två tredjedelar av samma kostnader; samt

att lån icke må för samma företag beviljas till större belopp än
300,000 kronor för bränntorvfabrik och 100,000 kronor för torvströfabrik
;

dels ock till kapitalökning för ifrågavarande fond anvisat såsom
reservationsanslag ej mindre å tilläggsstat för år 1918 2,000,000 kronor,
än även för år 1919 1,000,000 kronor.

Beträffande sättet för medlens anskaffande anmäler riksdagen i annat
sammanhang sitt beslut därutinnan.

Stockholm den 20 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.