Riksdagens skrivelse Nr 472

Riksdagsskrivelse 1918:472

Riksdagens skrivelse Nr 472.

1

Nr 472.

Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918.
Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen angående beräkning av vissa
bevillningar å tilläggsstat för år 1918.

(Bevillningsutskottets betänkande nr 66.)

Till Konungen.

Innevarande riksdag har fattat beslut, varigenom beloppet av bevillningarna
för året 1918 påverkas; och får riksdagen härmed meddela
sina beslut angående den jämkning av den vid förra årets riksdag verkställda
beräkningen av bevillningarna för år 1918, som därav påkallas.

l:o.

Krigskonjunkturskatt.

I det med Eders Kungl. Maj:ts proposition nr 2 av den 14 januari
1918 överlämnade förslaget till tilläggsstat till riksstaten för år 1918
hade bland inkomsterna icke upptagits någon bevillning.

I propositionen nr 459 av den 6 juni 1918 med, bland annat,
förslag till ny inkomstberäkning för 1918 års tilläggsstat har däremot
Bihang till riksdagens protokoll 1918. 14 sand. 174 käft. (Nr 472 — 473.) 1

2

Riksdagens skrivelse Nr 472.

bland inkomsterna upptagits en bevillning, nämligen krigskonjunkturskatt,
till belopp av 60,000,000 kronor.

Ifrågavarande medel beräknades skola inflyta till följd av den
ändring i krigskonjunkturskatteförordningen, som Eders Kungl. Maj:t
föreslagit i propositionen nr 448, vilken ändring innebar dels en skärpning
av den allmänna tariffen för skattens beräknande, dels oek ett
skattetillägg för vissa bolag. Av de 60 miljoner kronor, som beräknades
komma att inflyta år 1918 till följd av ifrågavarande författningsändring,
liade ungefär 25 miljoner kronor beräknats falla å skärpningen
av den allmänna tariffen och återstoden eller omkring 35 miljoner
kronor på tillägget för bolagen. Nyssnämnda proposition har
riksdagen, såsom i annat sammanhang anmälts, bifallit, i vad angår
skärpningen av den allmänna tariffen, men däremot har riksdagen
icke bifallit densamma, för så vitt angår bolagens skattetillägg. Såsom
ökad skatteintäkt i följd av ändring i krigskonjunkturskatteförordningen
torde följaktligen ej böra beräknas mer än 25 miljoner kronor.
Riksdagen har därför bland inkomsterna å 1918 års tilläggsstat uppfört
krigskonjunkturskatt till belopp av 25,000,000 kronor.

2:o.

Tilläggsskatt för år 1918 å inkomst och
förmögenhet.

Av vad ovan anförts framgår, att den jämkning riksdagen vidtagit
beträffande Eders Kungl. Maj:ts i propositionen nr 448 framlagda
förslag om skärpning av krigskonjunk turskatten innebär, att den beräknade
merintäkten av skatten för innevarande år reducerats med omkring
35 miljoner kronor. Med anledning härav och då nämnda belopp
är för statsregleringen erforderligt, har riksdagen, såsom i särskild skrivelse
anmälts, antagit »förordning om tilläggsskatt för år 1918 å inkomst
och förmögenhet», varmed avsetts att statsfinansiellt uppväga
den minskning av krigskonjunkturskattens meravkastning, som nyss
omförmälts. I överensstämmelse härmed har tilläggsskatt för år 1918
å inkomst och förmögenhet av riksdagen upptagits å samma års tillläggsstat
med 35,000,000 kronor.

Slutligen vill riksdagen i detta sammanhang erinra, att riksdagen
dels med anledning av Eders Kungl. Maj:ts proposition nr 76 beslutat

3

Riksdagens skrivelse Nr 472.

tillfällig höjning av vissa postavgifter, varigenom inkomsterna av poströrelsen
jämväl under innevarande år komma att ökas, dels ock med
bifall till Eders Kungl. Maj:ts proposition nr 103 medgivit viss nedsättning
av sockerskatten under en del av år 1918. Vad riksdagen
sålunda beslutat har emellertid icke föranlett någon jämkning i beräkningen
av bevillningarna för år 1918.

Stockholm den 21 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.