Riksdagens skrivelse Nr 473

Riksdagsskrivelse 1918:473

4

Riksdagens skrivelse Nr 473.

Nr 473.

Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918.
Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen angående beräkning av bevillning
ärna för år 1919.

(Bevillningsutskottets betänkande nr 67.)

Till Konungen.

Sedan Eders Kungl. Maj:t iden till innevarande års riksdag framlagda
propositionen angående statsverkets tillstånd och behov avgivit förslag
i fråga om beräkning av bevillningarna för år 1919, hava genom olika
propositioner, i samband med förslag om ändrade grunder för vissa
bevillningar, ifrågasatts dessas beräknande till höjda belopp. Riksdagen
har numera fattat beslut i anledning av sist om förmälda propositioner.
Sedermera har Eders Kungl. Maj:t i en den 6 juni 1918 dagtecknad proposition,
nr 459, med återkallande av tidigare gjorda förslag, i den mån
de strede mot de i statsrådsprotokollet till sistnämnda proposition framställda,
föreslagit riksdagen, bland annat, att beräkna statsverkets inkomster
för år 1919 enligt en i samma statsrådsprotokoll intagen specifikation.

.r)

Riksdagens skrivelse Nr 473.

Enligt nämnda specifikation äro de under rubriken »A. Egentliga
statsinkomster. I. Skatter», hänförda bevillningarna jämte mantalspenningarna,
prästerskapets till statsverket indragna tionde och royalty för
malmbrytning i Luossavara upptagna sålunda:

Kronor

A. Egentliga statsinkomster.

I. Skatter:

1. Mantalspenningar ................................................ 850,000:

2. Prästerskapets till statsverket indragna tionde ...... 1,431,000:

3. Skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse:

4.

n.

Inkomst- och förmögenhetsskatt, be-

vulning....................................

112,000,000:

b.

Extra inkomst- och förmögenhets-

skatt, bevillning ........................

49,000,000:

c.

Bevillning av fast egendom samt av in-

komst, bevillning .....................

3,100,000:

a.

Bevillningsavgifter för särskilda för-

måner och rättigheter, bevillning

250,000:

e.

Stämpelmedel, bevillning (därav be-

räknad arvsskatt och skatt för gåva

8,500,000 kronor)........................

40,000,000:

t

Lastpenningar, bevillning...............

900,000:

g-

Krigskonjunkturskatt, bevillning

115,792,696: 321,042.696:

Tullar och acciser:

a.

Tullmedel, bevillning ....................

70,000,000:

b.

Sockerskatt, bevillning..................

15,600,000:

c.

Tobaksskatt, bevillning ...............

19,500,000:

a.

Brännvinstillverknings-

skatt, bevillning...... 2,800,000:

e.

Bränn vinsförsäljnings-

medel, bevillning . . 6,000,000:

f.

Maltskatt, bevillning 500,000:

g-

Punschskatt, bevillning 1,000,000:

10,300,000:

h.

Royalty för malmbrytning i Luossavara

350,000: 115,750,000:

439,073,696

6

Riksdagens skrivelse Nr 473.

Postverkets inkomster äro i samma specifikation under rubrikerna
»B. Inkomster av statens produktiva fonder. I. Statens affärsverksamhet»
upptagna sålunda:

inkomster, bevillning ..................................... 47,620,000:

driftkostnader..................................................... 43,020,000:

överskott ...........................................................................: ...... 4,600,000:

Med beaktande jämväl av propositionen nr 459 meddelar riksdagen
härmed sina beslut angående beräkning av de särskilda bevillningarnas
belopp för ar 1919 vid tillämpning av gällande eller vid innevarande
riksdag fastställda grunder. De särskilda bevillningarna upptagas i den
ordning, vari de förekomma i nämnda specifikation.

l:o.

Inkomst- och förmögenhetsskatten.

Genom proposition nr 395 bar Eders Kungl. Maj:t förelagt
riksdagen förslag till förordning om ändrad lydelse av 20 § i förordningen
den 28 oktober 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt in. in.
Härigenom åsyftades, i ändamål att åvägabringa ökad skatteintäkt, eu
mera effektiv beskattning av aktiebolags och solidariska bankbolags
vinstmedel till den del desamma ej utdelades till aktie- eller lottägarne
utan lades till aktiekapitalet eller reservfonden.

Sistnämnda proposition har emellertid, efter vad riksdagen i särskild
skrivelse meddelat Eders Kungl. Maj:t, ej vunnit riksdagens bifall.

Såsom skäl för den i den nya inkomstberäkningen vidtagna höjningen
av ifrågavarande skatt från i statsverkspropositionen föreslagna
100 miljoner kronor till 112 miljoner kronor har av departementschefen
åberopats dels att, enligt vad numera visat sig, förhållandena inom
näringslivet gestaltat sig gynnsammare än vad som vid tidpunkten för
statsverkspropositionen avlåtande befarades, dels ock hänsyn till den
ökade skatteintäkt, som skulle föranledas av riksdagens bifall till propositionen
nr 395. Som ovan anförts har nyssnämnda proposition icke
bifallits av riksdagen. Men då, enligt vad riksdagen i annat sammanhang
framhållit, den statsfinansiella effekten, så vitt den nu torde kunna
beräknas, av det i propositionen framlagda förslaget icke skulle uppgå
till mera än Va eller på sin höjd SU miljon kronor årligen, samt riksdagen
funnit de av statskontoret gjorda beräkningarna giva stöd åt det
i propositionen nr 459 föreslagna beloppet, har riksdagen beräknat
inkomst- och förmögenhetsskatten för år 1919 till 112,000,000 kronor.

Riksdagens skrivelse Nr 473.

7

2:o.

Extra inkomst- och förmögenhetsskatt.

Förslag till extra inkomst- och förmögenhetsskatt har förelagts
riksdagen genom proposition den 15 februari 1918, nr 123. Häri föreslogs
eu förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år
1919, varmed avsågs upptagande av en provisorisk tilläggsskatt till inkomst-
och förmögenhetsskatten, med skattesatser så avvägda, att utbytet
av tilläggsskatten skulle bliva något mindre än hälften av den ordinarie
inkomst- och förmögenhetsskatten.

Riksdagen har antagit det med propositionen nr 123 framlagda
förslaget till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för
år 1919, dock med vissa förändringar i skattetarifferna, vilka förändringar
enligt riksdagens skrivelse i ämnet beräknats medföra en inkomstökning
av omkring 35,000,000 kronor.

Med hänvisning härtill får riksdagen meddela, att riksdagen bland
statsverkets inkomster för år 1919 upptagit extra inkomst- och förmögenhetsskatt
med 84,000,000 kronor.

3:o.

Bevillning av fast egendom samt av inkomst.

Riksdagen har beräknat bevillningen av fast egendom samt av
inkomst för år 1919 till 3,100,000 kronor.

4:o.

Bevillningsavgifter för särskilda förmåner
och rättigheter.

I enlighet med Eders Kungl. Maj:ts förslag har riksdagen beräknat
bevillningsavgifterna för särskilda förmåner och rättigheter för år 1919
till 250,000 kronor.

8

Riksdagens skrivelse Nr 473.

5:o.

Stämpelmedel.

Riksdagen vill bär erinra, att Eders Kungl. Magt i proposition nr
230 framlagt förslag till vissa ändringar av stämpel- och fondstämpelförordningarna,
åsyftande, bland annat, införande av stämpelbeskattning
av utländska aktie- och lottbrev m. m., ävensom därav föranledd ändring
i bestämmelserna angående fondstämpelns utgörande. Ifrågavarande
förslag hade emellertid icke beräknats vara av betydelse för statsregleringen,
och för övrigt har riksdagen numera avslagit propositionen i
vad den avsåg aktier och andra andelsbevis i utländska företag. Med
framhållande, att avkastningen av ifrågavarande inkomsttitel, särskilt i
betraktande av de avsevärda belopp, varmed stämpelmedel enligt vad
riksdagen inhämtat influtit under år 1917 och innevarande års fyra första
månader, synes hava i Eders Kungl. Maj:ts förslag beräknats väl låg,
men att någon förhöjning av den föreslagna beräkningen icke synts
rådlig, då inkomstberäkningen beträffande vissa andra inkomsttitlar,
särskilt tullmedlen, på grund av nuvarande förhållanden måste bliva
mer än vanligt osäker, får riksdagen meddela, att riksdagen beräknat
stämpelmedlen, därav beräknad arvsskatt och skatt för gåva 8,500,000
kronor, för år 1919 till 40,000,000 kronor.

6:o.

Lastpenningarna.

Riksdagen har beräknat lastpenningarna för år 1919 till 900,000
kronor.

7:o.

Krigskonjunkturskatt.

Bestämmelserna om krigskonjunkturskattens beräkning vid skattens
debitering återfinnas i krigskonjunkturskatteförordningens 8 §.

I proposition nr 448 har Eders Kungl. Maj:t föreslagit, att nämnda
paragraf skulle erhålla följande ändrade lydelse:

Riksdagens skrivelse Nr 473.

y

8

1 mom. Krigskonjunkturskatt skall, där ej i 2 och 3 inom. här
nedan annorlunda stadgas, beräknas enligt denna

Tariff.

Ökning för värjo
fullt hundratal

Beskattningsbar

merinkomst

Procenttal

Skattebelopp

kronor, som faller
mellan de i kol. 1

angivna inkomst-

beloppen

Kronor

Kronor

Kronor

2,000

4

80

14

20,000

13

2,600

15

40,000

14

5,600

17

60,000

15

9.000

19

80,000

16

12,800

21

100,000

IT

17,000

21.5

150.000

18.5

27,750

24.5

200,000

20

40,000

30

250,000

22

55.000

34

300,000

24

72,000

38

350,000

26

91,000

42

400.000

28

112,000

38

500,000

30

150,000

42

600,000

32

192,000

46

700,000

34

238,000

50

800,000

36

288.000

46

1,000,000

38

380''000

42

2,000.000

För meriukomst, som uppgår till 2,000,000 kronor eller därutöver,
utgör skatten 40 kronor för varje fulla 100 kronor.

2 mom. Därest inländskt aktiebolags eller solidariskt bankbolags
för året till inkomst- och förmögenhetsskatt taxerade inkomst överstiger
10 procent av bolagets kapital, sådant detsamma vid årets taxering beräknats,
skall bolagets krigskonjunkturskatt ökas

för varje full tiondel, varmed den enligt 20 § i förordningen om
inkomst- och förmögenhetsskatt beräknade inkomstprocenteu överstiger
Bihang till riksdagens protokoll 1918. 14 sand. 174 höft. (Nr 472 473.) 2

10

Riksdagens skrivelse Nr 473.

10 men ej 100 procent med 0.05 procent av det enligt 1 mom. beräknade
skattebeloppet, samt

lör varje full tiondel, varmed inkomstprocenten överstiger 100
procent, med 0.01 procent av nyssnämnda skattebelopp,

dock att samma skattebelopp ej i något fall må förhöjas med mera
än 50 procent.

Till ledning vid uträknandet av i detta moment omförmäld förhöjning
av krigskonjunkturskatten utfärdar Kung!. Maj:t erforderliga
tabeller.

3 mom. För utländskt aktiebolag ävensom för annat utländskt
bolag, som driver bankrörelse, förhöjes det enligt 1 mom. beräknade
skattebeloppet med 30 procent av samma belopp.

Detta förslag innebar dels en skärpning av den allmänna tariffen
(1 mom.) och dels ett skattetillägg för vissa bolag (2 och 3 mom.).

Sedermera har riksdagen fattat beslut med anledning av ifrågavarande
proposition, nr 448, och därvid antagit omläggningen av den
allmänna tariffen, men icke godkänt det ifrågasatta tillägget för bolagen.

Med de i propositionen nr 448 föreslagna ändringarna beträffande
bestämmelserna om beräkning av krigskonjunkturskatt, å vilka bestämmelser
Eders Kungl. Maj:ts uppskattning av ifrågavarande inkomsttitels
belopp grundats, avsågs att bereda en ökad skatteintäkt av omkring
60,000,000 kronor, och beräknades, enligt vad riksdagen inhämtat, härav
inflyta genom omläggningen av den allmänna tariffen omkring 25,000,000
kronor och genom tillägget för bolagen omkring 35,000,000 kronor. Då,
såsom ovan nämnts, riksdagen icke bifallit förslaget om tillägg vid
krigskonjunkturskattens beräknande för bolag, lärer inkomsten av ifrågavarande
skatt böra i riksstaten upptagas till ett belopp, som med ungefär
sistnämnda summa underskjuter vad Eders Kungl. Maj:t för denna inkomsttitel
beräknat.

Riksdagen har därför beräknat krigskonjunkturskatt för år 1919
till 80,800,000 kronor.

8:o.

Tullmedlen.

Riksdagen vill i detta sammanhang erinra, att riksdagen i anledning
av en motion beslutat upphäva tullen å kalciumkarbid och bariumkarbid
under januari och februari månader 1919. Den minskning i tull -

11

hiksdugens skrivelse Nr 473.

inkomster, som härav kan bliva följden, torde icke vara av den betydelse,
att densamma bör inverka på förevarande beräkning.

1 anslutning till vad departementschefen anfört angående ifrågavarande
inkomsttitel har riksdagen beräknat tullmedlen för år 1919 till
70,000,000 kronor.

Sockerskatten.

I proposition nr 240 har Eders Kungl. Maj:t förelagt riksdagen
förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § i förordningen den 11
oktober 1907 angående beskattning av socker, åsyftande en utsträckningunder
ytterligare några år av den skattelindring, som nu åtnjutes för
den mellansvenska sockerindustriens tillverkningar. Denna proposition
har av riksdagen i huvudsak bifallits.

Med hänsyn härtill har riksdagen i enlighet med Eders Kung!.
Maj:ts förslag beräknat sockerskatten för år 1919 till 15,600,000 kronor.

10:o.

Tobaksskatten.

Riksdagen, som icke haft något att erinra mot Eders Kungl. Maj:ts
beräkning av denna bevillning, har beräknat tobaksskatten för år 1919
till 19,500,000 kronor.

1 l:o.

Brännvinstillverkningsskatten.

Riksdagen, som icke funnit anledning till erinran mot det av Eders
Kungl. Maj:t numera föreslagna beloppet, har beräknat brännvinstillverkningsskatten
för år 1919 till 2,800,000 kronor.

12

Riksdagens skrivelse Nr 473.

12:o.

Bränn vinsförsäljningsmedlen.

Riksdagen, som icke funnit anledning till erinran mot Eders Kung!.
Maj:ts numera gjorda beräkning av denna bevillning, bär beräknat
brännvinsförsäljningsmedleu för år 1919 till 6,000,000 kronor.

13:o.

*

Maltskatten.

Riksdagen, som icke Raft något att erinra mot den i propositionen
nr 459 upptagna beräkningen av denna bevillning, har beräknat maltskatten
för år 1919 till 500,000 kronor.

14:o.

Punschskatten.

Riksdagen, som icke funnit anledning till erinran mot Eders Kungl.
Maj:ts numera gjorda beräkning av denna bevillning, bar beräknat
stämpelavgiften för försäljning av punsch, arrak och rom för år 1919
till 1,000,000 kronor.

15:o.

Postmedlen.

Genom proposition den 8 februari 1918, nr 76, bär Eders Kungl.
Maj:t föreslagit riksdagen besluta vissa höjningar i portoavgifterna. Med
bifall till denna proposition, dock med viss jämkning beträffande tiden
för avgiftsförhöjning-arnas giltighet, bär riksdagen numera beslutat

dels att avgifterna för inrikes brev, brevkort, postanvisning och
postförskott skola för tiden från och med dag under innevarande år,
som bestämmes av Kungl. Maj:t, till och med den 31 december 1919,
utgöra:

Riksdagens skrivelse Nr 47

3.

för lokalbrev:

om

brevets vikt icke överstiger 20

gram.....

.... 7

öre

»

vikten överstiger 20 men icke 125

»

..... 15

»

»

» )> 125 » » 250

))

... 20

»

för annat inrikes brev.

om

brevets vikt icke överstiger 20

gram ...

... 12

öre

vikten överstiger 20 men icke 125

»

... 25

»

» » 125 » » 250

))

... 35

»

för brevkort, jumväl lokalbrevkort:

enkelt brevkort ............................................................ 7 öre

dubbelt s> ......................................................... 15 »

enkelt brevkort ............................................................ 7 öre

dubbelt s> ......................................................... 15 »

för postanvisning eller postförskott:

om

postan visn

ings- resp.

postförskottsbeloppet

uppgår till högst 5 kronor.....

15

öre

»

beloppet överstiger 5

men

ej

25

kronor

20

»

»

» 25

»

»

50

»

30

»

» 50

»

»

100

35

»

»

» 100

»

250

»

40

»

»

»

» 250

»

»

500

»

45

»

y>

»

» 500

»

»

750

»

55

»

»

» 750

x>

1,000

»

65

»

dels ock

att, utan

ändring av

vad

för

närvarande g

äller ifråga om

ökning av viktportot för skrymmande paket, det inrikes portot för paket
skall för ovannämnda tid utgå enligt följande grunder, nämligen för

paket, som väger

högst 1 kilogram, med ............................................. 60 öre

mer än 1 men ej över 3 kilogram, med.............. 90 »

» »3 » » » 5 » » 1 krona 20 »

mer än 5 kilogram, med 1 krona 20 öre för de första 5 kilogrammen
och därefter 40 öre för vart överskjutande kilogram eller del därav.

Enligt en inom generalpoststyrelsen verkställd, i nämnda proposition
åberopad beräkning skulle ifrågavarande förhöining av postavgifterna
inbringa för år mellan 5 och 6 miljoner kronor.

Bihang till,riksdagens protokoll 1918. 14 sand. 174 höft. (Nr 472473.) 3

14

Riksdagens skrivelse Nr 473.

Vid beräkningen av postverkets överskottsmedel till 4,600,000
kronor har chefen för finansdepartementet, på sätt av det vid propositionen
459 fogade statsrådsprotokollet framgår, räknat med dels att det i statsverkspropositionen
för driftkostnader upptagna beloppet, 40,250,000
kronor, bör i enlighet med i propositionen nr 385 verkställd beräkning
höjas med 2,770,000 kronor till 43,020,000 kronor, dels ock att det i statsverkspropositionen
för bruttoinkomsterna upptagna beloppet, 44,850,000
kronor, kan på grund av den beslutade höjningen av vissa postavgifter
beräknas till ett med samma belopp som driftkostnadsökningen eller
2,770,000 kronor höjt belopp eller till 47,620,000 kronor.

Riksdagen, som icke haft något att i huvudsak häremot anmärka,
har beräknat postverkets bruttoinkomster för år 1919 till 47,615,000
kronor. Då riksdagen numera fastställt postverkets driftkostnader för år
1919 till 43,015,000 kronor, bör följaktligen det för statsverket disponibla
överskottet från. postverket för år 1919 beräknas till 4,600,000
kronor.

Stockholm den 21 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.