Riksdagens skrivelse Nr 476

Riksdagsskrivelse 1918:476

Riksdagens skrivelse Nr 476.

1

Nr 476.

Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918.
Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds
proposition angående tillfällig löneförbättring åt lärare

vid lantmannaskolor och lanthushållsskolor.

(Jordbruksutskottets utlåtande nr 91.)

Till Konungen.

I en till riksdagen den 12 april 1918 avlåten proposition, nr 371,
har Eders Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att

A) medgiva, att för beredande under läsåret 19181919 av tillfällig
löneförbättring åt lärare vid statsunderstödda lantmannaskolor
statsbidrag må, efter Kungl. Maj:ts beprövande i varje särskilt fall,
utgå efter följande grunder, med rätt för Kungl. Maj:t att utfärda de
närmare föreskrifter, som för tillämpning av dessa grunder må finnas
erforderliga:

1) Den tillfälliga löneförbättringen utgår:

a) med högst 700 kronor för ordinarie kurs och högst 300
kronor för en andra årskurs till varje ordinarie lärare samt

b) med högst. 450 kronor för ordinarie kurs och högst 250
kronor för en andra årskurs till varje icke ordinarie lärare,
som har en tjänstgöringsskyldighet av minst 15 timmar i
veckan.

2) Såsom bidrag till ifrågavarande tillfälliga löneförbättring utgå
av det belopp, som för varje särskilt fall må komma att be Bihang

till riksdagens protokoll 1918. 14 sand. 177 höft. (Nr 476.) 1

2

Riksdagens skrivelse Nr 476.

stämmas, två tredjedelar av statsmedel under villkor, att den
återstående tredjedelen tillskjutes genom bidrag från orten,
elevavgifter inräknade;

B) , medgiva, att tillfällig löneförbättring för år 1918 må av statsmedel
till lärarinnor vid statsunderstödda lanthushållsskolor utgå för
första kursen vid skolan under året med högst 200 kronor och för
senare kurs under året med högst 75 kronor till varje lärarinna, som
under kursen har en tjänstgöringsskyldighet av minst 30 timmar i
veckan, med rätt för Kung!. Maj:t att utfärda de närmare föreskrifter
i ämnet, som må vara erforderliga;

C) medgiva, att för beredande under år 1919 av tillfällig löneförbättring
åt lärarinnor vid statsunderstödda lanthushållsskolor statsbidrag
må, efter Kungl. Maj:ts beprövande i varje särskilt fall, utgå
efter följande grunder, med rätt för Kungl. Maj:t att utfärda de närmare
föreskrifter, som för tillämpning av dessa grunder må finnas erforderliga: 1)

Den tillfälliga löneförbättringen utgår med högst 400 kronor
för första kursen vid skolan under året och högst 175 kronor
för senare kurs under året till varje lärarinna, som under
kursen har en tjänstgöringsskyldighet av minst 30 timmar i
veckan.

2) Såsom bidrag till ifrågavarande tillfälliga löneförbättring utgå
av det belopp, som för varje särskilt fall må komma att bestämmas,
två tredjedelar av statsmedel under villkor, att den
återstående tredjedelen tillskjutes genom bidrag från orten,
elevavgifter inräknade;

D) för bestridande av kostnaderna för den under B) härovan an givna

tillfälliga löneförbättring å tilläggsstat för år 1918 anvisa ett förslagsanslag
av ................................................................... 15,000 kronor;

E) för bestridande av kostnaderna för de under A) och C) härovan

angivna tillfälliga löneförbättringar å extra stat för år 1919 anvisa ett
förslagsanslag av ...................................................................... 65,000 kronor.

Ifrågavarande framställning avser dels beredande för läsåret 1918
1919 av tillfällig löneförbättring åt lärare vid lantmannaskolor efter
enahanda grunder, som på Kungl. Maj:ts förslag av innevarande års
riksdag beslutats beträffande lärare vid folkhögskolor, dels ock beredande
av sådan löneförbättring för åren 1918 och 1919 åt lärarinnor vid lanthushållsskolor
i enlighet med i propositionen närmare angivna grunder.
Med instämmande i vad departementschefen i sitt yttrande till berörda
statsrådsprotokoll anfört och med särskilt understrykande av det av

3

Riksdagens skrivelse Nr 476.

honom gjorda uttalande, att beträffande lärare vid lantmannaskolor det
högre lönetillägget bör tillkomma en var innehavare av sådan lärarbefattning
vid lantmannaskola, för vilken enligt § 2 i reglementet för
dövstumlärarnas pensionsanstalt den 8 oktober 1915 delaktighet i pensionsanstalten
åtnjutes eller kan på ansökan erhållas, får riksdagen, som
icke funnit anledning till erinran mot de för ändamålen ifråga beräknade
beloppen, anmäla, att riksdagen

A) medgivit, att för beredande under läsåret 19181919 av tillfällig
löneförbättring åt lärare vid statsunderstödda lantmannaskolor
statsbidrag må, efter Kungl. Maj:ts beprövande i varje särskilt fall, utgå
efter följande grunder, med rätt för Kungl. Maj:t att utfärda de närmare
föreskrifter, som för tillämpning av dessa grunder må finnas erforderliga:

1) Den tillfälliga löneförbättringen utgår:

a) med högst 700 kronor för ordinarie kurs och högst 300
kronor för en andra årskurs till varje ordinarie lärare samt

b) med högst 450 kronor för ordinarie kurs och högst 250
kronor för en andra årskurs till varje icke ordinarie lärare, som
har en tjänstgöringsskyldighet av minst 15 timmar i veckan.

2) Såsom bidrag till ifrågavarande tillfälliga löneförbättring utgå av
det belopp, som för varje särskilt fall må komma att bestämmas,
två tredjedelar av statsmedel under villkor, att den återstående
tredjedelen tillskjutes genom bidrag från orten, elevavgifter
inräknade;

B) medgivit, att tillfällig löneförbättring för år 1918 må av statsmedel
till lärarinnor vid statsunderstödda lanthushållsskolor utgå för
första kursen vid skolan under året med högst 200 kronor och för
senare kurs under året med-högst 75 kronor till varje lärarinna, som
under kursen har en tjänstgöringsskyldighet av minst 30 timmar i veckan,
med rätt för Kungl. Maj:t att utfärda de närmare föreskrifter i ämnet,
som må vara erforderliga;

C) medgivit, att för beredande under år 1919 av tillfällig löneförbättring
åt lärarinnor vid statsunderstödda lanthushållsskolor statsbidrag
må, efter Kungl. Maj:ts beprövande i varje särskilt fall, utgå
efter följande grunder, med rätt för Kungl. Maj:t att utfärda de närmare
föreskrifter, som för tillämpning av dessa grunder må finnas erforderliga
:

1) Den tillfälliga löneförbättringen utgår med högst 400 kronor
för första kursen vid skolan under året och högst 175 kronor
för senare kurs under året till varje lärarinna, som under kursen
har en tjänstgöringsskyldighet av minst 30 timmar i veckan.

4

Riksdagens skrivelse Nr 476.

2) Såsom bidrag till ifrågavarande tillfälliga löneförbättring utgå
av det belopp, som för varje särskilt fall må komma att bestämmas,
två tredjedelar av statsmedel under villkor, att den återstående
tredjedelen tillskjutes genom bidrag från orten, elevavgifter
inräknade;

D) för bestridande av kostnaderna för den under B) härovan angivna

tillfälliga löneförbättring å tilläggsstat för år 1918 anvisat ett förslagsanslag
av ................................................................................... 15,000 kronor;

E) för bestridande av kostnaderna för de under A) och C) härovan

angivna tillfälliga löneförbättringar å extra stat för år 1919 anvisat ett
förslagsanslag av ................................................................... 65,000 kronor.

Stockholm den 21 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.

STOCKHOLM, ISAAC MARCTTS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.