Riksdagens skrivelse Nr 477

Riksdagsskrivelse 1918:477

Riksdagens skrivelse Nr 477.

1

Nr 477.

Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918.
Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen angående reglering av utgifterna
för kapitalökning å tilläggsstat till riksstaten för

år 1918 i råd angår jordbruk sär eu den.

(Jordbruksutskottets utlåtanden nr 31 B, 49,62,98,111,112,113,127 och 136.)

Till Konungen.

Med anledning av de framställningar, som gjorts rörande utgifterna
för kapitalökning å tilläggsstat till riksstaten för år 1918, får
riksdagen för Eders Kungl. Maj:t anmäla följande beslut.

Statens affärsverksamhet.

Statens domäners fond.

l:o) I den till innevarande års riksdag avlåtna statsverkspropositionen,
avdelning: utgifter för kapitalökning i vad angår jordbruksärenden, 1918
års tilläggsstat, bär Eders Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att till
anordnande av bostadslägenheter åt jägmästare i vissa revir i Norrland
i huvudsaklig överensstämmelse med domänstyrelsens förslag den 21
september 1917 såsom kapitalökning för statens domäners fond å tillläggsstat
för år 1918 anvisa ett reservationsanslag av 170,000 kronor.

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 14 samt. 178 höft. (Nr 477.) 1

2 Riksdagens skrivelse Nr 477

På sätt riksdagen i särskild skrivelse, nr 78, anmält har riksdagen
till anordnande av bostadslägenheter åt jägmästare i vissa revir i Norrland
i huvudsaklig överensstämmelse med domänstyrelsens förslag den
21 september 1917 såsom kapitalökning för statens domäners fond å
tilläggsstat för år 1918 anvisat ett reservationsanslag av 170,000 kronor.

Statens utlåningsfonder.

2:o) I punkt 2 av förevarande framställning av statsverkspropositionen,
har Eders Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att i avbidan
på den proposition angående anslag till kapitalökning för år 1918 till
fonden för torvindustriens befrämjande, som Kungl. Magt kunde komma
att avlåta till riksdagen, för detta ändamål å tilläggsstat för år 1918
beräkna ett reservationsanslag av 2,000,000 kronor.

Sedermera har Eders Kung]. Maj:t i eu till riksdagen den 30
april 1918 avlåten proposition nr 404 föreslagit riksdagen bl. a. att

dels godkänna följande ändringar i villkoren för lån från fonden
för torvindustriens befrämjande, att från och med den dag, Kungl. Maj:t
finner gott bestämma, tillämpas å lån, som därefter beviljas, nämligen:

att lån må av Kungl. Magt beviljas till belopp, motsvarande
hälften av den å fullbordad anläggning nedlagda kostnaden eller av
beräknad anläggningskostnad för nytt företag, jämte kostnad för mossbottnens
iordningsställande för kulturändamål, dock att undantagsvis
beträffande nytt företag lån må, när särskilda omständigheter prövas
böra därtill föranleda, beviljas intill två tredjedelar av samma kostnader;
samt

att lån icke må för samma företag beviljas till större belopp än
300,000 kronor för bränntorv fabri k och 100,000 kronor för torvströfabrik; dels

ock till kapitalökning för ifrågavarande fond anvisa såsom
reservationsanslag å tilläggsstat för år 1918 2,000,000 kronor.

På sätt riksdagen i särskild skrivelse, nr 470, anmält har riksdagen
dels godkänt följande ändringar i villkoren för lån från fonden för
torvindustriens befrämjande, att från och med den dag, Kungl. Maj:t
finner gott bestämma, tillämpas å lån, som därefter beviljas nämligen:

att lån må av Kungl. Maj:t beviljas till belopp, motsvarande hälften
av den å fullbordad anläggning nedlagda kostnaden eller av beräknad
anläggningskostnad för nytt företag, jämte kostnad för mossbottnens
iordningställande för kulturändamål, dock att undantagsvis beträffande

3

Riksdagens skrivelse Nr 477.

Hytt företag lån må, när särskilda omständigheter prövas böra därtill
föranleda, beviljas intill två tredjedelar av samma kostnader; samt

att lån icke må för samma företag beviljas till större belopp än
300,000 kronor för bränn torv fabrik och 100,000 kronor för torvströfabrik
;

dels ock till kapitalökning för ifrågavarande fond anvisat såsom
reservationsanslag å tilläggsstat för år 1918 2,000,000 kronor.

3:o) I punkt 3 av förevarande framställning av statsverkspropositionen
bär Eders Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att i avbidan på den
proposition angående inrättande av en lånefond för landsbygdens elektrifiering,
som Kungl. Maj:t må komma att avlåta till riksdagen, såsom
kapitalökning för denna fond å tilläggsstat för år 1918 beräkna ett
reservationsanslag av 1,000,000 kronor.

Sedermera har Eders Kung!. Maj:t i en till riksdagen den 30 april
1918 avlåten proposition, ur 387, under åberopande av propositionen
bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för samma
dag, föreslagit riksdagen bl. a. att

dels besluta, att en särskild fond, benämnd kraftledningslånefonden,
skall inrättas, från vilken fond, som skall förvaltas av statskontoret,
lån må intill ett belopp av 1 miljon kronor årligen av kommerskollegiet
och lantbruksstyrelsen gemensamt beviljas ekonomiska föreningar
för anläggande på landsbygden av distributionsnät för elektrisk energi;

dels besluta, att för denna lånerörelse skola gälla följande huvudgrunder
:

att lån skall kunna beviljas till hela anläggningskostnaden;
att lån skall löpa med 5 procent ränta samt, sedan det innehafts
under två år från första lyftningsdagen, återbetalas under vart och ett
av därpå följande högst aderton år med lika kapitalbelopp om året;

att lån icke må beviljas till företag, med mindre låntagaren visar
sig äga rätt att bekomma erforderlig elektrisk energi, samt företaget
befinnes i ekonomiskt och tekniskt hänseende grundat på rationella
förutsättningar;

att för lån ur fonden skall ställas säkerhet, som statskontoret
godkänner: samt

att Kungl. Maj:t äger meddela de närmare bestämmelser, som
kunna erfordras för vinnande av de med ifrågavarande lån avsedda
ändamål;

dels ock såsom kapitalökning för denna fond anvisa, att utgå av

4 Riksdagens skrivelse Nr 477.

lånemedel, å tilläggsstat för år 1918 ett reservationsanslag av 1,000,000
kronor.

På sätt riksdagen i särskild skrivelse, nr 374, anmält, har riksdagen dels

beslutat, att en särskild fond, benämnd kraftledningslånefonden,
skall inrättas, från vilken fond, som skall förvaltas av statskontoret,
lån må intill ett belopp av 1 miljon kronor årligen av kommerskollegiet
och lantbruksstyrelsen gemensamt beviljas ekonomiska föreningar
för anläggande på landsbygden av distributionsnät för elektrisk
energi ävensom tillsvidare, intill dess en statslånefond för vattenkraftanläggningar
kan varda inrättad, till vissa mindre lokala sådana anläggningar
för distribution inom orten av elektrisk energi;

dels beslutat att för denna lånerörelse skola gälla följande huvudgrunder: att

lån skall kunna beviljas till hela anläggningskostnaden;

att lån skall löpa med 5 procent ränta samt, sedan det innehafts
under två år från första lvftningsdagen, återbetalas under vart och ett
av därpå följande högst aderton år med lika kapitalbelopp om året;

att lån icke må beviljas till företag, med mindre låntagaren visar
sig äga rätt att bekomma erforderlig elektrisk energi, samt företaget
befinnes i ekonomiskt och tekniskt hänseende grundat på rationella
förutsättningar:

att för lån ur fonden skall ställas säkerhet, som statskontoret
godkänner; samt

att Kungl. Maj:t äger meddela de närmare bestämmelser, som
knnna erfordras för vinnande av de med ifrågavarande lån avsedda
ändamål;

dels och såsom kapitalökning för denna fond anvisat å tilläggsstat
för år 1918 ett reservationsanslag av 1,000,000 kronor.

4:o) I en till riksdagen den 23 april 1918 avlåten proposition, nr
357, har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagt
utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för samma dag, föreslagit
riksdagen bl. a. att dels besluta, att en särskild fond, benämnd dräneringsfonden,
skall inrättas för främjande under nu rådande kristid av
täckdikningsföretag, från vilken fond, som skall förvaltas av statskontoret,
statslån må tilldelas hushållningssällskap, som förklarat sig villigt
att utlämna dräneringslån; dels godkänna de av chefen för jordbruksdepartementet
i statsrådsprotokollet föreslagna allmänna villkor och bestämmelser
för lån ur denna fond; dels medgiva, att fondens hela

Riksdagens skrivelse Nr 477. 5

kapitaltillgång må disponeras för det med londeti avsedda ändamål;
dels medgiva, att, där å dräneringslån, som från ifrågavarande fond
utlämnats av hushållningssällskap, uppkommit förlust, Kungi. Maj:t ma
äga att, på framställning av hushållningssällskapet och efter prövningav
de i varje fall förekommande omständigheter, av fondens medel anvisa
hushållningssällskapet gottgörelse för den lidna förlusten med skäligt
belopp; dels som kapitalökning för denna fond anvisa, att utgå av tillfälliga
lånemedel, å tilläggsstat för år 1918 ett reservationsanslag av
3,000,000 kronor.

Enligt vad riksdagen i skrivelse, nr 370, anmält, har riksdagen
dels beslutat, att eu särskild lond, benämnd dräneringsfonden,
skall inrättas för främjande under nu rådande kristid av täckdikningsföretag,
från vilken fond, som skall förvaltas av statskontoret, statslån
må tilldelas hushållningssällskap, som förklarat sig villigt att utlämna
dräneringslån;

dels godkänt de av chefen för jordbruksdepartementet i statsrådsprotokollet
föreslagna allmänna villkor och bestämmelser för lån ur denna
fond med därtill av riksdagen angivet tillägg;

dels medgivit, att fondens hela kapitaltillgång må disponeras för
det med fonden avsedda ändamål;

dels medgivit, att, där å dräneringslån, som från ifrågavarande
fond utlämnats av hushållningssällskap, uppkommit förlust, Kungl. Maj:t
må äga att, på framställning av hushållningssällskapet och efter prövning
av de i varje fall förekommande omständigheter, av fondens medel
anvisa hushållningssällskapet gottgörelse för den lidna förlusten med
skäligt belopp;

dels ock som kapitalökning för denna fond anvisat å tilläggsstat för
år 1918 ett reservationsanslag av 3,000,000 kronor.

Förlag till statsverket.

4:o) Under punkt 4 i förevarande framställning har Eders Kungl. Maj:t
föreslagit riksdagen att för täckande av förskjutna kostnader för nybyggnader
för veterinärhögskolan och skogshögskolan m. m. såsom utgift
för kapitalökning å tilläggsstat för år 1918 anvisa ett förslagsanslag,
högst 674,900 kronor.

Chefen för jordbruksdepartementet har i ärendet yttrat följande:

))I den redogörelse, som chefen för finansdepartementet den 31

6

Riksdagens skrivelse Nr 477.

december 1917 lämnade för ifrågasatta åtgärder för förskottsväsendets
avveckling och som då vann Kungl. Maj:ts gillande, omnämnde bemälde
departementschef bland förskott, avsedda att ersättas med särskilda,
framdeles inflytande medel, två poster, som tillhöra jordbruksdepartementets
handläggning, nämligen kostnader för veteriuärinstitutets nya
byggnader in. in. till belopp av 277,857 kronor 84 öre samt kostnader
för uppförande av nybyggnad för slcogshögskolan in. in. å 397,000
kronor, tillhopa 674,857 kronor 84 öre. Dessa kostnader hava varit
avsedda att täckas av försäljningsmedel för tomter å förra veterinärinstitutets
och skogsinstitutets områden i Stockholm.»

1 överensstämmelse med den av chefen för finansdepartementet uttalade
uppfattning, att anslag till täckande av förskott å så avsevärd storlek
som de ifrågavarande borde uppföras å 1918 års tilläggsstat, och
med iakttagande av nödig avjämning å beloppet, har chefen för jordbruksdepartementet
tillstyrkt anslagets uppförande å tilläggsstat för
år 1918.

Riksdagen, som icke har något att erinra mot beviljande av det
begärda anslagsbeloppet, bär emellertid funnit detsamma böra uppföras
under nionde huvudtiteln och icke såsom av Kungl. Maj:t föreslagits
under »Utgifter för kapitalökning».

1 anslutning härtill har riksdagen på sätt riksdagen i skrivelse
nr 9 B anmält uppfört ifrågavarande belopp under tilläggsstatens för
år 1918 nionde huvudtitel.

Rörelsekapital för kristidskommissioner.

5:o) Under punkt 5 i förevarande framställning har Eders Kungl.
Maj:t föreslagit riksdagen att i avbidan på den proposition angående
rörelsekapital för folkhushållningskommissionen, som Kungl. Maj:t kunde
komma att avlåta till riksdagen, för ''detta ändamål å tilläggsstat för
år 1918 såsom utgift för kapitalökning beräkna ett reservationsanslagav
75,000,000 kronor.

Sedermera har Eders Kungl. Maj:t i en till riksdagen den 30
april 1918 avlåten proposition, nr 406, föreslagit riksdagen att såsom
ytterligare rörelsekapital för folkhushållningskommissionen och annan
under jordbruksdepartementet anordnad verksamhet för anskaffande
och tillhandahållande av livsförnödenheter å tilläggsstat för år 1918

7

Riksdagens skrivelse Nr 417.

såsom utgift för kapitalökning anvisa ett reservationsanslag av 85,000,000
kronor.

Härjämte har Eders Kungl. Maj:t i eu till riksdagen den 31 maj
1018 avlåten proposition, nr 456, föreslagit riksdagen att såsom rörelsekapital
för folkhushållningskommissionen, att användas för finansiering
av import till riket av lör folkhusliållningen erforderliga förnödenheter,
ä tilläggsstat för år 1918 anvisa ett reservationsanslag av 115,000,000
kronor att utgå av tillfälliga lånemedel.

På sätt riksdagen i särskilda skrivelser, nr 299 och 389, anmält
har riksdagen med bifall till Kungl. Maj:ts sålunda gjorda framställningar
såsom rörelsekapital för folkhushållningskommissionen a tilläggsstat
för år 1918 såsom reservationsanslag anvisat tillhopa 200,000,000
kronor.

Spannmålslagerhus m. m.

6:o) 1 en till riksdagen den 12 april 1918 avlåten proposition, nr
nr 321, har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av bilagt utdrag av
statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för samma dag, föreslagit
riksdagen att för fullbordande av de anläggningar av spannmålslagerhus
och fryshus, vilka igångsatts med anlitande av för ändamålet av
1917 års riksdag anvisat anslag, såsom utgift för kapitalökning anvisa
å tilläggsstat för år 1918 ett förslagsanslag, högst, 2,500,000 kronor.

Enligt vad riksdagen i särskild skrivelse, nr 296, anmält har
riksdagen för fullbordande av de anläggningar av spannmålslagerhus
och fryshus, vilka igångsatts med anlitande av för ändamålet av 1917
års riksdag anvisat anslag, såsom utgift för kapitalökning anvisat a
tilläggsstat för år 1918 ett förslagsanslag, högst, 2,500,000 kronor.

Låneunderstöd.

1:6) I en till riksdagen den 19 mars 1918 avlåten proposition nr
200 har Eders Kungl. Maj:t under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet
över jordbruksärenden för samma dag föreslagit riksdagen
bl. a. att

dels medgiva, att till hushållningssällskapen må utlämnas lån å
sammanlagt 3 miljoner kronor för anskaffande och tillhandahållande,
under år 1918 av förädlade utsäden av vete, råg, korn och havre samt

8

Riksdagens skrivelse Nr 477.

ntsädespotatis i huvudsaklig överensstämmelse med de i statsrådsprotokollet
av chefen för jordbruksdepartementet tillstyrkta grunder;

dels ock för ändamålet på tilläggsstat för år 1918 anvisa, att utgå
av tillfälliga lånemedel, under utgifter för kapitalökning ett förslagsanslag,
högst 2,970,000 kronor.

På sätt riksdagen i särskild skrivelse nr 165 anmält har riksdagen

dels medgivit, att till hushållningssällskapen må utlämnas lån å
sammanlagt 3 miljoner kronor för anskaffande och tillhaudahållande
under år 1918 av förädlade eller eljest för orten lämpliga utsäden av
vete, råg, korn och havre samt utsädespotatis i huvudsaklig överensstämmelse
med de i statsrådsprotokollet av chefen för jordbruksdepartementet
tillstyrkta grunder;

dels ock för ändamålet på tilläggsstat för år 1918 anvisat under
utgifter för kapitalökning ett förslagsanslag, högst 2,970,000 kronor.

8:o) I en till riksdagen den 12 april 1918 avlåten proposition, nr
273, har Eders Kungl. Maj:t. under åberopande av bilagt utdrag av
statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för samma dag föreslagit riksdagen
att för beredande åt aktiebolaget svenska linberedningssällskåpet
av ett räntefritt lån att av bolaget återbetalas senast den 1 april 1919
samt i övrigt under i huvudsak de av departementschefen tillstyrkta
villkor anvisa, att utgå av tillfälliga lånemedel, såsom utgift för kapitalökning
under nionde huvudtiteln å tilläggsstat för år 1918 ett förslagsanslag,
högst 225,000 kronor.

På sätt riksdagen i särskild skrivelse, nr 250, anmält har riksdagen
för beredande åt aktiebolaget svenska linberedningssällskapet av
ett räntefritt lån att av bolaget återbetalas senast den 1 april 1919
samt i övrigt under i huvudsak de av departementschefen tillstyrkta
villkor anvisat såsom vitgift för kapitalökning under nionde huvudtiteln
å tilläggsstat för år 1918 ett förslagsanslag, högst 225,000 kronor.

Stockholm den 21 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS'' BOKTRYCKERI.AKTIEBOLAG, 1918.