Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

Riksdagens skrivelse nr Jf06—Jf07 år 196If

Riksdagsskrivelse 1964:406 - höst

- höst

14

Riksdagens skrivelse nr Jf06Jf07 år 196If

Nr 406

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående organisationen av delgivningsverksamheten
efter förstatligandet av polisväsendet m. m.,
såvitt propositionen hänvisats till lagutskott.

(Första lagutskottets utlåtande nr 52)

Till Kon u n gen

Genom en den 13 november 1964 dagtecknad proposition, nr 198, har
Eders Kungl. Maj :t under åberopande av propositionen bilagt utdrag av
statsrådsprotokollet över inrikesärenden föreslagit riksdagen att
dels antaga vid propositionen fogat förslag till lag med vissa bestämmelser
i anledning av statens övertagande av huvudmannaskapet för delgivningscentralerna
i Stockholm och Göteborg,
dels ock bifalla de förslag i övrigt, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande
departementschefen hemställt.

Propositionen har, såvitt angår vid densamma fogat lagförslag, hänvisats
till lagutskott och behandlats av första lagutskottet. I övrigt har propositionen
hänvisats till statsutskottet. I ärendet har första lagutskottet
avgivit utlåtande, nr 52, vilket av riksdagen godkänts.

Riksdagen får härmed anmäla, att riksdagen bifallit förevarande proposition,
såvitt den behandlats av första lagutskottet.

Stockholm den 16 december 1964

Med undersåtlig vördnad

Nr 407

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående reformering av de gymnasiala skolorna
m. m. jämte i ämnet väckta motioner.

(Särskilda utskottets utlåtande nr 1)

Till Konungen

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av särskilda utskottets utlåtande
nr 1 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition (nr 171) angående reformering
av de gymnasiala skolorna m. m. jämte i ämnet väckta motioner
får riksdagen anmäla, att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse
med vad utskottet i utlåtandet föreslagit, med undantag för framställningen
under punkten 43 (angående minimiantal elever för upprättande av
grupp m. m.), beträffande vilken riksdagen antagit det förslag, som innefattas
i den av herr Näsström m. fl. avgivna, med 18) betecknade reservationen.

Stockholm den 15 december 1964

Med undersåtlig vördnad