Riksdagens skrivelse nr Jf08 år 1964

Riksdagsskrivelse 1964:408 - höst

- höst

Riksdagens skrivelse nr Jf08 år 1964

15

Nr 408

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik
m. m. jämte i ämnet väckta motioner.

(Bankoutskottets utlåtande nr 48)

Till Konungen

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande
nr 48 i anledning av Kungl. Maj :ts proposition (nr 185) angående riktlinjer
för en aktiv lokaliseringspolitik m. m. jämte i ämnet väckta motioner får
riksdagen anmäla, att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse med vad
utskottet 1 utlåtandet hemställt utom i vad avser det stycke på sidan 24
i utskottets yttrande som börjar med orden Utskottet är för sin del och
slutar med orden härav föranledda förslag. Beträffande sistnämnda
stycke har första kammaren beslutat i enlighet med vad utskottet i utlåtandet
hemställt, medan andra kammaren beslutat i enlighet med den till utskottets
utlåtande fogade reservationen nr 7 av herr Nils Theodor Larsson
m. fl.

Stockholm den 17 december 1964

Med undersåtlig vördnad

Alfa Iloktr. AD, Stlilni 1964