Riksdagens skrivelse Nr SO

Riksdagsskrivelse 1918:30 - urtima

- urtima

Riksdagens skrivelse Nr SO.

1

Nr 30.

Godkiiml av första kammaren ilen 18 december 1918.
Godkänd av undra kammaren den 19 december 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds
proposition med förslag till lag angående tillägg till
§ 27 mom. 4 värnpliktslagen den 17 september 1914.

(Andra särskilda utskottets utlåtande nr 4)

Till Konungen.

I en den 25 oktober 1918 till riksdagen avlåten proposition (nr 28)
tiar Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagt utdrag
av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för samma dag, föreslagit
riksdagen att antaga vid propositionen fogat förslag till lag
angående tillägg till § 27 mom. 4 värnpliktslagen den 17 september
1914.

Riksdagen får härmed, med bifogande av vederbörande utskotts
. utlåtande i anledning av propositionen, tillkännagiva, att riksdagen, som
icke kunnat i oförändrat skick antaga det i propositionen framlagda
lagförslaget, för sin del antagit följande

Lag

angående tillägg till § 27 inom. 4 värupliktslagen den 17 september 1914.

''Härigenom förordnas, att till § 27 mom. 4 värnpliktslagen den 17
september 1914 skall fogas ett nytt stycke av följande lydelse:

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 14 samt. Nr 30—34.

1

2

Riksdagens skrivelse Nr 30.

Där sådant med hänsyn till utbruten farsot eller andra utomordentliga
förhållanden prövas vara av nöden, äger Konungen förordna,
att tjänstgöring skall taga sin början eller återstående del därav fullgöras
å senare tid än i mom. 1, 2 eller 3 föreskrives.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen, enligt därå
meddelad uppgift, från trycket utkommit i Svensk författningssamling,
och gäller till och med den 30 april 1919.

Stockholm den 19 december 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.