Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av proposition medförslag till lag om ändring i kommunal och ecklesiastikindelning i samband med fastighetsbildning m. m

Riksdagsskrivelse 1970:472 - höst

- höst

Nr

1

Nr 471

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av proposition med
förslag till lag om ändring i kommunal och ecklesiastik
indelning i samband med fastighetsbildning m. m.

(Konstitutionsutskottets utlåtande nr 45)
Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 45 får riksdagen härmed anmäla, att utskottets hemställan bifallits.

Stockholm den 15 december 1970

Med undersåtlig vördnad

Nr 472

Riksdagens skrivelse till Konungen med förslag till ändringar i
stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets
fullgörande.

(Konstitutionsutskottets betänkande nr 49)

Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets betänkande
nr 49 får riksdagen härmed anmäla, att utskottets hemställan bifallits.

Stockholm den 15 december 1970

Med undersåtlig vördnad

Bihang till riksdagens protokoll 1910. IS samt. 1 avd. Nr lfll_7/87,

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.