Riksdagens skrivelser nr 1^11—Jfl2 år 1968

Riksdagsskrivelse 1968:412 - höst

- höst

12

Riksdagens skrivelser nr 1^11Jfl2 år 1968

Nr 411

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående ''Utgifter på tilläggsstat I till riksstaten
för budgetåret 1968/69, såvitt propositionen avser
jordbruksärenden.

(Jordbruksutskottets utlåtande nr 48)

Till Konungen

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av jordbruksutskottets utlåtande
nr 48 i anledning av Eders Kungl. Majrts proposition nr 155 angående
utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69, såvitt
propositionen avser jordbruksärenden, får riksdagen anmäla, att riksdagen
beslutat i överensstämmelse med vad utskottet hemställt i utlåtandet.

Stockholm den 12 december 1968

Med undersåtlig vördnad

Nr 412

Riksdagens skrivelse till Konungen angående tilläggsstat I till
riksstaten för budgetåret 1968/69.

(Statsutskottets memorial nr 200)

Till Konungen

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets memorial
nr 200 angående tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69 får
riksdagen anmäla att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse med vad
utskottet i memorialet föreslagit.

Stockholm den 12 december 1968

Med undersåtlig vördnad