Riksdagens skrivelser nr 1R13—lfllf år 1968

Riksdagsskrivelse 1968:413 - höst

- höst

Riksdagens skrivelser nr 1R13lfllf år 1968

13

Nr 413

Riksdagens skrivelse till Konungen angående godkännande av
överenskommelse mellan Sverige och Norge om avgränsning
av kontinentalsockeln.

(Utrikesutskottets utlåtande nr 14)

Till Konungen

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av utrikesutskottets utlåtande
nr 14 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 152 angående godkännande
av överenskommelse mellan Sverige och Norge om avgränsning av
kontinentalsockeln får riksdagen tillkännagiva, att riksdagen fattat beslut
i enlighet med vad utskottet i utlåtandet hemställt.

Stockholm den 12 december 1968

Med undersåtlig vördnad

Nr 414

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kirngl. Maj:ts
proposition angående godkännande av föreslagna ändringar
i och tillägg till Internationella valutafondens
stadga, m. m., jämte motion.

(Bankoutskottets utlåtande nr 66)

Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 66
i anledning av Kungl. Maj :ts proposition (nr 150) angående godkännande
av föreslagna ändringar i och tillägg till Internationella valutafondens
stadga, m. m., jämte motion får riksdagen anmäla, att riksdagen bifallit
vad utskottet i utlåtandet hemställt.

Stockholm den 12 december 1968

Med undersåtlig vördnad