Riksdagens skrivelser nr 465—466 år 1970

Riksdagsskrivelse 1970:466 - höst

- höst

14

Riksdagens skrivelser nr 465466 år 1970

Nr 465

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition med förslag till lag om förvaltning av kyrklig
jord, m. m.

(Tredje lagutskottets utlåtande nr 91>
Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av tredje lagutskottets utlåtande nr
91 får riksdagen härmed anmäla, att utskottets hemställan bifallits.

Stockholm den 15 december 1970

Med undersåtlig vördnad

Nr 466

Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken i anledning av
fullmäktiges framställning angående nedläggning av
riksbankens avdelningskontor i Vänersborg.

(Bankoutskottets utlåtande nr 73)

Till Fullmäktige i riksbanken

Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 73
i anledning av fullmäktiges framställning angående nedläggning av riksbankens
avdelningskontor i Vänersborg jämte motioner får riksdagen tillkännagiva,
att riksdagen bifallit utskottets hemställan.

Stockholm den 16 december 1970

På riksdagens vägnar

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.