Riksdagens skrivelser nr 469—470 år 1970

Riksdagsskrivelse 1970:470 - höst

- höst

16

Riksdagens skrivelser nr 469—470 år 1970

Nr 469

Riksdagens skrivelse till riksdagens ombudsmän angående återkallelse
av viss framställning från ombudsmännen.

(Bankoutskottets memorial nr 78)

Till Riksdagens ombudsmän

Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial nr 78
angående återkallelse av viss framställning från riksdagens ombudsmän
får riksdagen tillkännagiva att kamrarna i fråga om detta memorial fattat
skiljaktiga beslut, i det att första kammaren beslutat medgiva att framställningen
återkallades, medan andra kammaren beslutat lägga utskottets anmälan
av den gjorda återkallelsen till handlingarna.

Stockholm den 16 december 1970

På riksdagens vägnar

Nr 470

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition med förslag till lag om ändring i föräldrabalken,
m. m. jämte i ämnet väckta motioner.

(Första lagutskottets utlåtande nr 81 och memorial nr 82)

Till Konungen

Med överlämnande av tryckta exemplar av första lagutskottets utlåtande
nr 81 och memorial nr 82 får riksdagen anmäla, dels att riksdagen bifallit
utskottets hemställan under punkterna A. och C. i utlåtande nr 81, dels att
riksdagen, såvitt avser punkterna B. och D. i utskottets hemställan, bifallit
den vid utlåtandet fogade reservationen.

Stockholm den 16 december 1970

Med undersåtlig vördnad

Alfa Boktryckeri AB, Sthlm 1970

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.