Riksdagens skrivelser nr Jf26—J/27 år 1969

Riksdagsskrivelse 1969:426 - höst

- höst

10

Riksdagens skrivelser nr Jf26J/27 år 1969

Nr 426

Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring
i förordningen (1908:128) angående bevillningsavgifter
för särskilda förmåner och rättigheter, m. m. jämte
motion.

(Bevillningsutskottets betänkande nr 72)

Till Konungen

Med överlämnande av bevillningsutskottets betänkande nr 72 får riksdagen
anmäla, att riksdagen beslutat i överensstämmelse med vad utskottet
i betänkandet hemställt.

Stockholm den 16 december 1969

Med undersåtlig vördnad

Nr 427

Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl.

Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring
i traktorskatteförordningen (1969:297) jämte motioner.

(Bevillningsutskottets betänkande nr 74)
Till Konungen

Med överlämnande av bevillningsutskottets betänkande nr 74 får riksdagen
anmäla, att riksdagen beslutat i överensstämmelse med vad utskottet
i betänkandet hemställt.

Stockholm den 16 december 1969

Med undersåtlig vördnad