Riksdagens skrivelser nr Jf28—Jf29 år 1969

Riksdagsskrivelse 1969:428 - höst

- höst

Riksdagens skrivelser nr Jf28Jf29 år 1969

11

Nr 428

Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl.

Maj:ts ''proposition med förslag till lag om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen
(1951f:521).

(Bevillningsutskottets betänkande nr 76)

Till Konungen

Med överlämnande av bevillningsutskottets betänkande nr 76 får riksdagen
anmäla, att riksdagen beslutat i överensstämmelse med vad utskottet
i betänkandet hemställt.

Stockholm den 16 december 1969

Med undersåtlig vördnad

Nr 429

Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl.

Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370) jämte motioner.

(Bevillningsutskottets betänkande nr 75)
Till Konungen

Med överlämnande av bevillningsutskottets betänkande nr 75 får riksdagen
anmäla, att riksdagen beslutat i överensstämmelse med vad utskottet
i betänkandet hemställt.

Stockholm den 17 december 1969

Med undersåtlig vördnad