Riksdagens skrivelser nr Jf2^—ty25 år 1969

Riksdagsskrivelse 1969:425 - höst

- höst

Riksdagens skrivelser nr Jf2^ty25 år 1969

9

Nr 424

Riksdagens skrivelse till Konungen angående tilläggsstat I till
riksstaten för budgetåret 1969j70.

(Statsutskottets memorial nr 191)
Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets memorial nr 191
får riksdagen anmäla att riksdagen bifallit vad utskottet hemställt.

Stockholm den 17 december 1969

Med undersåtlig vördnad

Nr 425

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner om
ersättning av allmänna medel till vittne som åberopas
av enskild part i brottmål.

(Första lagutskottets utlåtande nr 45)

Till Konungen

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första lagutskottets utlåtande
nr 45 får riksdagen anmäla, att utskottets hemställan bifallits.

Stockholm den 16 december 1969

Med undersåtlig vördnad