Riksdagens skrivelser nr Jfl2—jlS år 1969

Riksdagsskrivelse 1969:412 - höst

- höst

Riksdagens skrivelser nr Jfl2jlS år 1969

3

Nr 412

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av riksdagens revisorers
skrivelse angående förvaltningen av vissa
kungliga slott m. m. jämte följdmotioner.

(Konstitutionsutskottets utlåtande nr 51)

Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 51 får riksdagen härmed anmäla att utskottets hemställan bifallits.

Stockholm den 16 december 1969

Med undersåtlig vördnad

Nr 413

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av riksdagens revisorers
framställning angående förvaltningen av vissa
kungliga slott, m. m., i vad avser driften av affärsrörelserna
vid Drottningholms slott och Gripsholms slott
samt förvaltningen av Drottningholms kungsgård, jämte
motioner.

(Statsutskottets utlåtande nr 179)
Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets utlåtande nr 179
får riksdagen anmäla att riksdagen bifallit vad utskottet hemställt.

Stockholm den 17 december 1969

Med undersåtlig vördnad