Riksdagens skrivelser nr lfl8—lfl9 år 1969

Riksdagsskrivelse 1969:418 - höst

- höst

6

Riksdagens skrivelser nr lfl8lfl9 år 1969

Nr 418

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris
''proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten
för budgetåret 1969170 i vad avser handelsdepartementets
verksamhetsområde:

(Statsutskottets utlåtande nr 184)

Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets utlåtande nr 184
får riksdagen anmäla att riksdagen bifallit vad utskottet hemställt.

Stockholm den 17 december 1969

Med undersåtlig vördnad

Nr 419

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris
proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten
för budgetåret 1969/70 i vad avser inrikesdepartementets
verksamhetsområde, jämte motioner.

(Statsutskottets utlåtande nr 185)

Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets utlåtande nr 185
får riksdagen anmäla att riksdagen bifallit vad utskottet hemställt.

Stockholm den 17 december 1969

Med undersåtlig vördnad