Riksdagens skrivelser nr lfll—lfl.8 år 1968

Riksdagsskrivelse 1968:418 - höst

- höst

Riksdagens skrivelser nr lflllfl.8 år 1968

15

Nr 417

Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret angående
visst bemyndigande för fullmäktige i anslutning till
uppdraget att anskaffa bostäder åt riksdagsledamöter.

(Bankoutskottets utlåtande nr 68)

Till Fullmäktige i riksgäldskontoret

Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 68
i anledning av framställning från fullmäktige i riksgäldskontoret angående
visst bemyndigande i anslutning till uppdraget att anskaffa bostäder åt
riksdagsledamöter får riksdagen tillkännagiva, att riksdagen bifallit vad
utskottet i utlåtandet hemställt.

Stockholm den 12 december 1968

På riksdagens vägnar

Nr 418

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående ökning av garantifonden för Svenska
skeppshypotekskassan.

(Bankoutskottets utlåtande nr 69)

Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 69 i
anledning av Kungl. Maj :ts proposition (nr 163) angående ökning av garantifonden
för Svenska skeppshypotekskassan får riksdagen anmäla, att
riksdagen bifallit vad utskottet i utlåtandet hemställt.

Stockholm den 12 december 1968

Med undersåtlig vördnad