Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:29

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:29

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU4 Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 november 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson