Riksdagsskrivelse 2012/13:101

Riksdagsskrivelse 2012/13:101

Riksdagsskrivelse 2012/13:101

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2012/13:MJU5 Nya regler för industriutsläpp får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson