Riksdagsskrivelse 2012/13:120

Riksdagsskrivelse 2012/13:120

Riksdagsskrivelse 2012/13:120

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2012/13:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.