Riksdagsskrivelse 2012/13:207

Riksdagsskrivelse 2012/13:207

Riksdagsskrivelse 2012/13:207

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU17 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson