Riksdagsskrivelse 2012/13:229

Riksdagsskrivelse 2012/13:229

Riksdagsskrivelse 2012/13:229

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU9 Anmälningsskyldighet vid utstationering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 maj 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson