Riksdagsskrivelse 2012/13:264

Riksdagsskrivelse 2012/13:264

Riksdagsskrivelse 2012/13:264

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU25 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson