Riksdagsskrivelse 2013/14:228

Riksdagsskrivelse 2013/14:228

Riksdagsskrivelse 2013/14:228

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU11 Ett värdigt liv – äldrepolitisk översikt 2006–2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson