Riksdagsskrivelse 2013/14:265

Riksdagsskrivelse 2013/14:265

Riksdagsskrivelse 2013/14:265

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU18 Gymnasial lärlingsanställning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson