Riksdagsskrivelse 2013/14:266

Riksdagsskrivelse 2013/14:266

Riksdagsskrivelse 2013/14:266

Regeringen

Landsbygdsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU23 Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson