Riksdagsskrivelse 2013/14:272

Riksdagsskrivelse 2013/14:272

Riksdagsskrivelse 2013/14:272

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU22 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson