Riksdagsskrivelse 2013/14:324

Riksdagsskrivelse 2013/14:324

Riksdagsskrivelse 2013/14:324

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU11 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson