Riksdagsskrivelse 2013/14:354

Riksdagsskrivelse 2013/14:354

Riksdagsskrivelse 2013/14:354

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU9 Fokus på unga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson