Riksdagsskrivelse 2013/14:358

Riksdagsskrivelse 2013/14:358

Riksdagsskrivelse 2013/14:358

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU26 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson