Riksdagsskrivelse 2013/14:379

Riksdagsskrivelse 2013/14:379

Riksdagsskrivelse 2013/14:379

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU8 Folkbildningsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson