Riksdagsskrivelse 2014/15:251

Riksdagsskrivelse 2014/15:251

Riksdagsskrivelse 2014/15:251

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2014/15:FöU11 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson